História

História evanjelického zboru a história vzniku evanjelického chrámu v Topoľčanoch

História nášho evanjelického cirkevného zboru siaha až do 16. storočia, keď sa aj v Topoľčanoch rozšírila Lutherova Reformácia. Topoľčiansky cirkevný zbor bol v tom čase sídlom seniora takzvaného Topoľčianskeho seniorátu. Seniorom bol Mikuláš Benedikty, ktorý sa stal prvým evanjelickým kňazom v Topoľčanoch. po ňom tu pôsobil kňaz Juraj Pelúch do roku 1594. Následne v časoch protireformácie evanjelický cirkevný zbor zanikol. Počiatky novodobej histórie sa spájajú so vznikom Československej republiky, keď sa v Topoľčanoch vytvorila vojenská posádka. Keďže medzi vojakmi a dôstojníkmi boli mnohí evanjelici, vytvorilo sa bohoslužobné miesto, provizórny kostol, priamo v kasárňach, ktoré navštevovali aj evanjelici „civilisti“. Po druhej svetovej vojne toto duchovné miesto v kasárňach zaniklo a majetok sa presunul do novovzbiknutého zboru „Baťovany“, teraz Partizánske. Evanjelici si preto zakúpili na bohoslužobné účely budovu na Rázusovej ulici, no po zmene politických pomerov po roku 1948 budovu nemohli používať. Mnohí horliví evanjelici teda navštevovali chrám Boží v Nitrianskej Strede.

Ďalšia etapa rozvoja evanjelického cirkevného zboru začala po roku 1989. Z podnetu vtedajšieho seniora Považského seniorátu vznikol samostatný filiálny zbor a v septembri v roku 1990 požiadala matkocirkev Nitrianska Streda o uvoľnenie z jej zväzku. Topoľčianski evanjelici oslovili brata farára Jána Regináča o yvkonávanie Služieb Božích v Topoľčanoch, no pre zaneprázdnenosť vo svojom vlastnom cirkevnom zbore v Nitrianskej Strede ponúkol sa slúžiť raz mesačne, čo bolo nevyhovujúce. Preto sa veriaci obrátili na brata farára Jána Sabanoša z cirkevného zboru Partizánske, ktorý sa CZ v Topoľčanoch ochotne ujal. Následne niekoľko horlivcov uvažovalo vyhliadnuť si dôstojné miesto, kde by sa mohli schádzať na Službách Božích. Pán Boh odpovedal na ich túžbu prostredníctvom dnes už zosnulého brata kanonika ThDr. Ladislava Dorušáka, ktorý evanjelikom zapožičal kaplnku rímsko- katolíckej cirkvi na Krušovskej ulici, kde sa konávali prvé evanjelické Služby Božie v novodobej histórii evanjelickej cirkvi v Topoľčanoch. Brat farár Ján Sabanoš ochotne prichádzal do Topoľčian a pomáhal budovať cirkevný zbor. Účasť na Službách Božích sa postupne zvyšovala. Budovaniu duchovného života napomohol vznik Slovenskej evanjelickej jednoty žien pri cirkevnom zbore. Vytvoril sa aj zborový spevokol. Horliví bratia a sestry svojpomocne bez nároku na odmenu opravili zdevastovaný cirkevný dom na ulici Martina Rázusa (odobratý štátnou vrchnosťou po roku 1948). Jedna jeho časť bola daná do prenájmu a v druhej sa vytvorila zasadačka s malou kuchynkou.
Topoľčany však stále neboli samostatným cirkevným zborom preto bola 15. júna 1992 podaná opätovná žiadosť o osamostatnenie sa od Nitrianskej Stredy. Na priaznivé odporúčania vtedajšieho generálneho biskupa Pavla Uhorskaja a seniora Považského seniorátu Milana Kubíka bola žiadosť schválená a tak vznikol v Topoľčanoch ďalší samostatný slovenský evanjelický cirkevný zbor, v poradí devätnásty v Považskom senioráte. Na pamiatku reformácie, 31. októbra 1992 bol v kaplnke v rámci Služieb Božích bratom biskupom Uhorskajom posvätený základný kameň chrámu. Administrátorom bol menovaný brat farár Sabanoš z Partizánskeho.

V tom čase sa už zároveň formovala myšlienka postaviť si vlastné bohoslužobné priestory, keďže cirkevný dom na Rázusovej ulici už nevyhovoval. V priebehu roku 1992 požiadal cirkevný zbor MsÚ v Topoľčanoch o pozemok na stavbu areálu evanjelickej cirkvi. Projekt stavby vypracoval Doc. Ing. arch. Ján Bahna z Bratislavy. Základy chrámu boli položené v roku 1992, no stavba bola z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pozastavená až do roku 1998, kedy náš cirkevný zbor obdržal finančné dary od mnohých darcov a tak sa mohla začať dostavba chrámu. V roku 1999 prebehla kolaudácia budovy fary, ktorá sa zakrátko stala obývanou. Do nášho cirkevného zboru bol menovaný za kaplána brat farár Dušan Tillinger, ktorý sa tak stal prvým kňazom v znovuvybudovanom spoločenstve evanjelikov. Spolu s manželkou prišiel v čase keď bolo potrebné získať ďalšie finančné prostriedky na úplnú dostavbu. Vďaka Božej milosti sa napokon podarilo chrám Boží dokončiť. Po mnohých rokoch starostí a problémov bol evanjelický chrám Boží v Topoľčanoch slávnostne posvätený v nedeľu 22. septembra 2002 za účasti najvyšších predstaviteľov evanjelickej cirkvi zo Slovenska i zo zahraničia. Po desiatich rokoch samostatnej existencie tak začali topoľčianski evanjelici používať nové, vlastné bohoslužobné priestory. Najväčšia vďaka za to patrí Trojjedinému Pánu Bohu, ktorý požehnal ochotných ľudí, čas i finančné prostriedky. Veľkou mierou sa o vybudovanie zboru i chrámu Božieho pričinili brat farár Ján Sabanoš, brat farár Dušan Tillinger a sestra Elena Lazányiová, vtedajšia dozorkyňa CZ.

Počas rokov samostatnej existencie cirkevného zboru v ňom na kňazskom mieste okrem vyššie spomínaných bratov farárov pôsobili brat farár Ján Čáby, sestra farárka Renáta Bobáková ako administrátorka a sestra farárka Eva Kahanová Bašková, súčasná námestná farárka. Z cirkevného zboru pochádzajú aj dvaja kňazi, brat farár Jaromír Šuma, toho času v CZ Partizánske a brat farár Róbert Mišových, toho času v CZ Grinava.
Spoločenstvo evanjelikov sa zbudovalo na rodinu bratov a sestier, ktorí sa usilujú zabezpečiť chod zboru po duchovnej i hospodárskej stránke.

Zaujímavosť: presne 31. októbra na pamiatku reformácie roku 1992 bol posvätený základný kameň stavby areálu, teda v roku 2017, pri pamiatke 500. výročia Reformácie sme oslávili v Topoľčanoch 25. výročie.

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch