Život zboru

SEJŽ - Slovenská evanjelická jednota žien pracuje v cirkevnom zbore ako nezisková organizácia od roku 1991. Toto spoločenstvo tvoria veriace ženy, ktoré svojou aktívnou službou napomáhajú najmä duchovnému, ale aj hospodárskemu rastu cirkevného zboru.

SEJŽ-ka ako poberateľ 2% z daní financuje mnohé podujatia organizované pre deti i dospelých.

Počas roka sa koná pravidelne raz za mesiac výborová schôdza a tri členské schôdze - výročná, ku Dňu matiek a pri príležitosti októbra - mesiaca útcy k starším.

Dlhoročnou predsedníčkou SEJŽ je sestra RNDr. Ľubica Rosinská.

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch