Oznámenia

Pozvánka01. septembera 2023

2. 8. 2003 Ordinácia novokňazov, Rožňava „Ja, Eva Bašková, prisahám živému Pánu Bohu: Otcovi, Synovi a Duchu Svätému, blahoslavenej a nerozdielnej Trojici Svätej, že podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia budem plniť povolanie a poslanie evanjelického kňaza, ako ma k tomu zaväzuje Božie slovo a ukladá mi to Cirkevná ústava....“ Bolo to pred dvadsiatimi rokmi, keď som slávnosťou vysvätenia za kňaza vstúpila do služby na vinici Pánovej, v ktorej z Božej milosti môžem stáť až dodnes. Chcem si túto jedinečnú udalosť pripomenúť uprostred nášho zborového spoločenstva, preto si Vás dovoľujem pozvať na slávnostné Služby Božie s Večerou Pánovou v nedeľu 3.9. 2023 o 9.00 v našom evanjelickom chráme Božom v Topoľčanoch. Zvesťou Slova Božieho poslúži brat emeritný biskup Igor Mišina, ktorý bol jedným z tých, ktorí ma do kňazskej služby ordinovali. V rámci Služieb Božích budú môcť tiež všetky školopovinné deti, študenti i pedagógovia prijať požehnanie do nového školského roka!! (Po skončení prijmite prosím pozvanie na malé občerstvenie v zborovej miestnosti.) Teším sa na Vás! Eva Kahanová Bašková

Súbory na prevzatie:

pozvánka!!!.docx
© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch