Oznámenia

Zvýšenie cirkevného príspevku v r. 202101. júla 2021

Milé sestry a milí bratia, do Vašej pozornosti dávame dôležitý oznam ! Oznamujeme všetkým členom cirkevného zboru, že výročný zborový konvent na svojom zasadnutí dňa 27.6.2021 schválil zvýšenie cirkevného príspevku od tohto roku 2021 z doterajších 7€ na 15€ na osobu. Cirkevný príspevok môžete v prípade potreby zaplatiť na dvakrát, teda 7+8€. Tí, ktorí ste cirkevný príspevok už uhradili v pôvodnej výške na účet, prosíme, aby ste zvyšnú sumu doplatili do konca roka 2021. Toto zvýšenie súvisí s potrebou samofinancovania cirkvi, nakoľko od 1.1. 2020 sa znížila finančná podpora štátu pre cirkvi a náboženské spoločnosti v SR. Preto ECAV na Slovensku vytvorila model samofinancovania, na základe ktorého každý cirkevný zbor podľa počtu členov a svojich príjmov bude počas roka odvádzať príspevok do fondu zabezpečenia. Z tohto dôvodu cirkevné zbory v rámci ECAV pristúpili k zvyšovaniu cirkevného príspevku. Finančné prostriedky nazbierané vo fonde budú použité prednostne na platy kňazov a tiež na režijné náklady biskupských úradov. Veríme, že danú skutočnosť prijmete s pochopením! Predsedníctvo CZ ECAV Topoľčany

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch