Kázne

Domáca pobožnosť na Veľký piatok (2. apríl 2021)

1. Úvod

V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

2. Odriekanie 10 Božích prikázaní:

Milí domáci, aby sme si všetci pripomenuli Boží zákon, odriekajme spoločne desať Božích prikázaní:

Ja som Hospodin, tvoj Boh ...

3. Pieseň ES 98

4. Vypočujme si spoločne slová epištoly a aj evanjelia, ako ich máme napísané v 2. Liste Korintským 5, 14-21 a v Evanjeliu podľa Jána 19,16-30:

 

2Kor 5,14-21:

„Láska Kristova totiž spája nás, ktorí takto súdime: jeden umrel za všetkých, teda všetci umreli; a za všetkých umrel, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale Tomu, kto za nich umrel a vstal z mŕtvych. Takže nepoznáme odteraz nikoho podľa tela. Ak sme Krista aj poznali podľa tela, teraz (Ho) už nepoznáme. Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a, hľa, nastali nové. A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi a zveril nám službu zmierenia, že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia. Miesto Krista sme teda poslovia, akoby (vás) Boh napomínal skrze nás. Miesto Krista prosíme: Zmierte sa s Bohom! Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom.“

J19,16-30:

„ Nato im Ho teda vydal, aby Ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša. I niesol si sám kríž a šiel na miesto, ktoré sa menovalo Lebečné miesto a po hebrejsky Golgota. Tam Ho ukrižovali a iných dvoch s Ním, z jedenej aj z druhej strany, a v prostriedku Ježiša. Pilát napísal aj nápis a dal vyvesiť na kríž. A napísané bolo: Ježiš Nazaretský, kráľ židovský. Tento nápis čítalo mnoho Židov, pretože miesto, kde ukrižovali Ježiša, bolo blízko mesta; a nápis bol hebrejský, latinský a grécky. I povedali veľkňazi Pilátovi: Nepíš: Kráľ židovský, ale že On povedal: Kráľ židovský som! Ale Pilát odpovedal: Čo som napísal, napísal som. Vojaci, keď ukrižovali Ježiša, vzali Jeho rúcho, rozdelili ho na štyri čiastky, každému vojakovi po jednej, (a vzali) aj spodný odev. A spodný odev nebol zošívaný, ale od vrchu vcelku utkaný. Preto si povedali: Netrhajme ho, ale losujme, čí bude; aby sa naplnilo Písmo: Rozdelili si moje rúcho a o môj odev losovali. Vojaci teda tak spravili. Pri kríži Ježišovom stáli Jeho matka a sestra Jeho matky, Mária Kleofášova a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uvidel matku a vedľa nej stáť učeníka, ktorého miloval, riekol matke: Žena, ajhľa , tvoj syn! Potom riekol učeníkovi: Ajhľa, tvoja matka! A od tej hodiny prijal ju učeník k sebe. Potom vidiac, že už je všetko dokonané, aby sa naplnilo Písmo, povedal Ježiš: Žíznim! A bola tam nádoba plná octu. Hubku teda, plnú octu, nasadili na yzopovú tyč a podali Mu k ústam. Ako Ježiš okúsil ocot, riekol: Dokonané! A nakloniac hlavu, odovzdal Ducha (Bohu) .“

AMEN.


5. Na znak toho, že sme vierou prijali počuté slová epištoly aj evanjelia, vyznajme spoločne vieru v trojjediného Pána Boha slovami Apoštolského vyznania:

Verím v Boha Otca všemohúceho...

6. Pieseň ES 116

7. Zamyslenie nad Božím slovom (Prvý list Petra 2,24-25)

Pomodlime sa:

Na smrť Tvoju myslíme, ktorá nám život dala,
na krv Tvoju presvätú, čo sa za nás vylievala,
ó Kriste, Spasiteľu, daj nám dnes o Tebe požehnane uvažovať
a v pevnej viere v Teba rásť a v nej sa láskou rozhojňovať. Amen.

„ Na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti; Jeho krvavé rany vás uzdravili. Boli ste ako blúdiace ovce, ale teraz ste navrátení Pastierovi a Biskupovi vašich duší! “          Amen.


Milé sestry, milí bratia, milé deti , milí mladí priatelia!

           Jeden dávny príbeh rozpráva o priateľstve misionára a indiánskeho lovca perál. Strávili spolu veľa hodín rozhovormi o Bohu a Jeho láske. Indián nedokázal pochopiť, že niečo také vzácne ako spasenie dáva Boh človeku zadarmo. Lovec bol rozhodnutý prejsť kolenačky púť vyše tisíc kilometrov, pretože si myslel, že si tak zaistí vstupenku do neba. Misionár sa mu snažil vysvetliť, že je nemožné kúpiť si vstupenku do neba, pretože jej cena je príliš vysoká. Pripomínal mu, že Ježiš za neho zaplatil svojou smrťou.

           Skôr , než sa Indián vybral na dlhú púť, chcel venovať misionárovi najväčšiu a najdrahšiu perlu, akú mal. Misionár mu navrhol, že mu za ňu zaplatí. Indián sa rozčúlil a povedal, že perla zďaleka prevyšuje akúkoľvek cenu. Jeho jediný syn totiž prišiel o život, aby ju získal. Perla mala cenu krvi jeho syna. Keď to povedal, náhle pochopil... Boh mu ponúka spasenie ako dar, ktorý sa nedá ničím oceniť. Je taký vzácny, že nikto z ľudí si ho nemôže kúpiť. Má cenu krvi Božieho Syna.

           Áno, spasenie je vzácny Boží dar- ten najvzácnejší, ktorý si nikto z nás nemôže nijako zaslúžiť ani kúpiť. Boží Syn zaplatil tú najvyššiu cenu- cenu svojho života. To všetko sa udialo v prvý Veľký piatok pred dvetisíc rokmi. My si to však dnes nemáme iba pripomínať ako udalosť spred dávnych čias, ale mali by sme cítiť nesmiernu vďačnosť, že z lásky a za takú vysokú cenu zachránil nás- hriešnych, neraz vzdorovitých a ľahostajných ľudí.

          Všetci bez výnimky máme smrteľnú chorobu, ktorou je naša hriešnosť. Pán Ježiš je neraz –a právom- nazývaný Lekárom. O tom nakoniec svedčia aj úvodné slová: „ Jeho krvavé rany vás uzdravili.“ Našu vážnu chorobu hriechu nemôže vyliečiť nikto iný, len On , a to tým najobetavejším spôsobom: „Na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti.“ On uzdraví každého , kto k Nemu prichádza úprimne –s prosbou o odpustenie hriechov, takto ospravedlnený/uzdravený človek dostáva zdarma, z Božej milosti Kristovu spravodlivosť, dostáva novú šancu a možnosť nového začiatku. Pokiaľ tento rozhodujúci krok človek neurobí, podobá sa blúdiacej ovečke. No pokiaľ nechá Boha prehovoriť do svojho života a príjme Ho, vráti sa k tomu najlepšiemu Pastierovi a Strážcovi/ Biskupovi našich duší.

          Kristov kríž, Jeho nesmierna láska idúca až na smrť, sú pre nás jedinečnou možnosťou nádeje- nádeje na duchovné uzdravenie, nádeje nového- Bohom zmeneného života. Veď veľmi dobre vieme, ako nás neraz ťažia naše hriechy, ako si ich dobrovoľne a často  dlhé roky nosíme ako ťažké bremeno. Ježiš je ten, kto nás ako jediný môže zbaviť tohto bremena a zároveň nám dá vnútorný pokoj. Je to ten pokoj, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum.

         Ježišovo utrpenie a smrť boli veľmi bolestné. Ten, ktorý ako Nevinný zaplatil za naše viny, si nezaslúži, aby sme okolo Neho prechádzali bez povšimnutia, ľahostajne, povýšenecky alebo s posmechom. On zomieral namiesto nás, zomieral za každého hriešneho človeka. Povedali sme už v živote slová- ďakujem, Pane, že si zomrel aj za mňa?

Amen.


Pomodlime sa:

Aká nesmierna bola Tvoja láska k nám, Pane. Ako ľahko sa nám hovorí o Tvojom kríži. Berieme ako samozrejmosť udalosti Veľkého piatku. Žiaľ, neraz bez toho, aby sme si ich uvedomovali do hĺbky a aby zasiahli náš život. Prosíme Ťa, odpusť nám- našu ľahostajnosť, branie udalostí Veľkého piatku ako samozrejmosť- bez toho, aby to akokoľvek zmenilo naše životy. Ďakujeme Ti za Tvoju obeť lásky. Ďakujeme, že nás stále hľadáš a že Ti na každom z nás záleží. Prosíme, vstúp do našich životov a uzdrav nás z tej najvážnejšej choroby, ktorou je náš hriech.

Amen.

Teraz sa spoločne pomodlime modlitbu Pánovu:

Otče náš, ktorý si v nebesiach...

6. Pieseň ES 598

7. Záverečné požehnanie

Prijmite požehnanie:
Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás!
Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý!
Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj! Amen.

- . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . –

Milí bratia, milé sestry,

      prajem Vám požehnaný Veľký piatok, Boží pokoj a prežívanie nesmiernej Božej milosti!

                                S úctou
                                                          Božidara Bašková, Vaša administrátorka

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch