Kázne

Domáca pobožnosť na Štedrý večer (24. december 2020)


1. Úvod


                       V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen


2. Odriekanie 10 Božích prikázaní:


Milí domáci, aby sme si všetci pripomenuli Boží zákon, odriekajme spoločne desať Božích prikázaní: Ja som Hospodin, tvoj Boh ...


3. Pieseň ES 19


4. Vypočujme si spoločne slová starozmluvného proroctva, žalmu a evanjelia, ako ich máme napísané v Izaiášovi 61,1-3; v Žalme 2,1-4;7-8;10-12 a v Evanjeliu podľa Lukáša 2,1-14:


Izaiáš 61,1-3:

„Duch Hospodina, Pána, spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal. Poslal ma biednym hlásať radostnú zvesť, zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára, vyhlásiť milostivý rok Hospodinov a deň pomsty nášho Boha, potešiť všetkých smútiacich, aby som mohol dať smútiacim Sionu veniec namiesto popola, olej radosti namiesto smútočného rúcha; chválospev namiesto malomyseľnosti; aby ich mohli nazvať dubmi spravodlivosti, ktoré vysadil Hospodin, aby sa oslávil.“


Ž 2,1-4;7-8;10-12:

„Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti? Zoskupujú sa zemskí králi a kniežatá sa spolu radia proti Hospodinovi a Jeho Pomazanému: Spretrhajme ich okovy a zhoďme zo seba ich putá! Ten, ktorý býva v nebesiach, sa smeje, Pán sa im vysmieva. Vyrozprávam rozhodnutie Hospodinovo: riekol mi: Ty si môj Syn; ja som Ťa dnes splodil. Žiadaj si odo mňa a dám Ti národy za dedičstvo, a končiny zeme do vlastníctva. Tak teraz, králi, zmúdrejte, dajte sa poučiť , sudcovia zeme! Slúžte Hospodinovi s bázňou a s chvením Mu bozkávajte nohy, aby sa nerozhneval a vy aby ste cestou nezahynuli; lebo náhle vzplanie Jeho hnev. Blahoslavení sú všetci, čo sa k Nemu utiekajú!“


L2,1-14:

„V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis bol vtedy, keď sýrskym vladárom bol Kyrenios. Išli preto všetci, aby sa dali zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa teda aj Jozef z Galiley z mesta Nazareta do Judska do mesta, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila. I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula ho plienkami a uložila
v jasliach, lebo v nocľahárni pre nich nebolo miesto. A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach. A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo
rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“

AMEN.


5. Na znak toho, že sme vierou prijali počuté slová starozmluvného proroctva, žalmu a evanjelia, vyznajme spoločne vieru v Trojjediného Pána Boha slovami Apoštolského vyznania:
                            Verím v Boha Otca všemohúceho...


6. Pieseň ES 41


7. Zamyslenie nad Božím slovom (Lukáš 2,15 )


Pomodlime sa: Vitaj, Kriste Kráľu, od Otca nám daný,
nebeský Lekáru, narodený z čistej panny.
Buď od nás naveky ctený, chválený a velebený,
veď pre nás si Spasiteľ narodený. Amen.


„ Keď anjeli odišli od nich do neba, povedali si pastieri: Poďme až do Betlehema a pozrime sa, čo sa stalo,čo nám oznámil Pán.“                                                                                                                                                                                                                                      Amen.


Milé sestry, milí bratia, milé deti , milí mladí priatelia!


           Čo robí Vianoce Vianocami? Myslíme, že je to dobré jedlo? Alebo mnoho darčekov? Či čas strávený s najbližšími? Iste, určitou časťou prispievajú k atmosfére Vianoc, ale naozaj robia Vianoce Vianocami?
           Možno by bolo lepšie, keby sme preformulovali úvodnú otázku a radšej sa spýtali: Kto robí Vianoce Vianocami? Kto je ich podstatou? Asi všetci tušíte, kam tieto otázky smerujú - ukazujú na vzácne a jedinečné Dieťa - Božieho Syna, ktorý sa narodil v Betleheme. Bez tohto betlehemského dieťaťa by neboli Vianoce Vianocami. Ono je ich podstatou. Ježiš je dôkazom Božej lásky k nám ľuďom. On je tým najvzácnejším vianočným darom nesmiernej ceny.
           Prvé Vianoce sa určite nepodobali tým našim. Betlehemské dieťa sa narodilo v úbohej maštaľke. Napriek tomu, že do nášho sveta prišiel Kráľ, neuzrel svetlo sveta v honosnom paláci, neobsluhovali Ho sluhovia. Spal na slame v kŕmidle pre zvieratá, pretože v ľudských príbytkoch pre Neho nebolo miesta. No napriek tomu nebol odstrčený,naopak, bol v centre lásky svojho nebeského Otca, ale aj Jozefa a Márie.

          Vďaka príchodu Božieho dieťaťa do tohto sveta sme aj my v centre lásky nášho nebeského Otca. Toto by sme si mali vážne uvedomiť- vďaka narodeniu Ježiša je každý v centre Božej lásky- či je to dieťa, mladý človek, dospelý aj starší; či je to predavačka v obchode, úradník, ťažko pracujúci robotník, policajt, lekár, študent, sestrička, učiteľ; alebo je to drogovo závislý, alkoholik, väzeň, cudzinec, neobľúbený politik či bezdomovec; každý jeden je vďaka príchodu Božieho Syna v centre Božej lásky. Ani ten najúbohejší a najopustenejší človek nie je vyňatý z tohto centra Božej lásky.
          Dôkazom toho je aj skutočnosť, že Boh poslal svojho posla- anjela k pastierom, k ľuďom , ktorými ostatní obyvatelia opovrhovali. Boli totiž považovaní za zbojníkov a podvodníkov. Väčšinou spali na poliach alebo v rôznych jaskyniach, pohodlie pre nich bolo niečo neznáme. Pastieri žili ďaleko nielen od ľudí, ale aj od Boha. A práve týmto opovrhovaným ľuďom poslal Boh zvláštneho posla- anjela s radostnou zvesťou o narodení Božieho Syna. Pre Boha nie je totiž nikto bezvýznamný. K anjelovi sa pripojili ďalší anjeli k Božej oslave. A keď odišli do neba, pastieri urobili to najdôležitejšie a najlepšie rozhodnutie svojho života. Povedali: „Poďme až do Betlehema a pozrime sa, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán.“ Boli veľmi aktívni, zvesť evanjelia ich nenechala ľahostajnými. Boli ohromení z toho, že si ich Boh vybral. Áno, boli v centre Božej lásky a tá láska ich nenechala takých, akí boli.
         Potom, ako sa presvedčili na vlastné oči, že Boží Syn prišiel v podobe dieťaťa a vyrozprávali, kto sa im zjavil, odišli opäť na svoje lúky za ovečkami. Vrátili sa k svojmu povolaniu, späť k starému spôsobu obživy, no nevrátili sa k starému spôsobu života. Naopak, ich život- zasiahnutý Božou láskou- sa zmenil. Oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.

         Ako betlehemská udalosť a zvesť mení nás? Vraciame sa k svojmu starému spôsobu života alebo vnímame všetko inak? Uvedomujeme si, že cez narodeného Ježiša je každý z nás v centre Božej lásky?
        V jednom časopise som čítala krátky príbeh zo života. Manželom poslala ich teta tradičný každoročný vianočný darček- pralinky. Keď to manželka zbadala, povedala s pohŕdaním a iróniou v hlase svojmu manželovi: „Daruj to tým prisťahovalcom naproti!“ Bolo dohodnuté. Manžel splnil manželkino prianie. Po niekoľkých dňoch stála pred dverami rodina cudzincov, ktorá veľmi ďakovala za pralinky a za 2.000,- EUR, ktoré tam boli priložené. Nuž, manželia ľahkovážne pohrdli skutočnou hodnotou daru.
        Podobne to však chodí v živote mnohých ľudí. Na vzácny dar- Ježiša reagujú presne tak ako manželia na svoj dar. Ledva si ho všimnú, možno ním pohŕdajú alebo sa o ňom ironicky vyjadrujú a  v ich očiach nemá cenu. Ignorujú skutočnosť, že sú vďaka Nemu v centre Božej lásky.
        Pastieri reagovali úplne inak. Neignorovali fakt, že sú v centre Božej lásky, Božieho záujmu. Narodenie Božieho Syna- dieťaťa menom Ježiš- ich zmenilo a oni sa rozhodli pre nový život. Na vzácny dar, ku ktorému ich Boh poslal, nehľadeli s opovrhnutím. Vážili si Ho a uvedomovali si Jeho hodnotu.

Čo s tým vzácnym Darom urobíme my? Bude iba akýmsi doplnkom vianočnej atmosféry v rodinách alebo bude podstatou Vianoc?

Amen.


Pomodlime sa:

Nebeský náš Otče, ďakujeme Ti za nesmiernu milosť, že si sa k nám sklonil. Poslal si na svet svojho Syna Pána Ježiša Krista. Práve dnes si uvedomujeme Tvoju nekonečnú milosť. Vo svojich srdciach cítime radosť aj vďačnosť za najväčší vianočný dar- betlehemské dieťa. Chceme Ti všetci odovzdať srdce aj myšlienky. Daj, aby sme vnímali fakt, že sme v centre Tvojej lásky. Daj, nech sa o túto zvesť podelíme s druhými. Odpusť, prosíme, že dobrovoľne utekáme z centra Tvojej lásky.

Amen.


Teraz sa spoločne pomodlime modlitbu Pánovu:
Otče náš, ktorý si v nebesiach...

6. Pieseň ES 60


7. Záverečné požehnanie


           Prijmite požehnanie:
Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás!
Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý!
Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj! Amen.


- . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . –


Milí bratia, milé sestry, milé deti !


    Prajem Vám požehnaný, Božou milosťou a Jeho  láskou naplnený Štedrý večer!


                     S úctou Božidara Bašková, Vaša administrátorka

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch