Kázne

Domáca pobožnosť na Predpôstnu nedeľu
( 14. február 2021 )


1. Úvod

V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

2. Odriekanie 10 Božích prikázaní:

Milí domáci, aby sme si všetci pripomenuli Boží zákon, odriekajme spoločne desať Božích prikázaní:

Ja som Hospodin, tvoj Boh ...

3. Pieseň ES 461

4. Vypočujme si spoločne slová epištoly a evanjelia, ako ich máme napísané v Prvom liste Korintským 13,1-13 a v Evanjeliu podľa Lukáša 18,31-43:


1K13,1-13: „ 1  A čo by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvendžiacim kovom a zvučiacim zvonom.  2  A čo by som vedel aj prorokovať a poznal všetky tajomstvá a mal všetko možné poznanie, a čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal, a lásky by som nemal - nič nie som.  3  A čo by som rozdal všetok svoj majetok, i telo si dal spáliť, a lásky by som nemal, nič mi to nepomôže.  4  Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva;  5  nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle,  6  neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou;  7  všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádejá, všetko pretrpí.  8  Láska nikdy neprestane. Ale proroctvá sa pominú, jazyky umĺknu, poznanie sa pominie.  9  Lebo sčiastky poznávame a sčiastky prorokujeme,  10  ale keď príde dokonalé, čiastočné sa pominie.  11  Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa; ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby.  12  Doteraz totiž vidíme len hmlisté obrazy, akoby v zrkadle, ale potom tvárou v tvár. Doteraz poznávam čiastočne, ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal (Boh).  13  Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.“


L18,31-43: „ 31  Vtedy vzal k sebe dvanástich a hovoril im: Ajhľa, vstupujeme do Jeruzalema, a splní sa všetko o Synovi človeka, čo napísali proroci.  32  Lebo vydajú Ho pohanom, budú sa Mu posmievať a potupia Ho, budú pľuvať na Neho  33  a zbičujú Ho i zabijú, ale On na tretí deň vstane z mŕtvych.  34  Oni však nič nerozumeli z toho a bolo im to slovo skryté, ani nechápali, čo hovoril. 35  Keď sa blížil k Jerichu, nejaký slepec sedel pri ceste a žobral.  36  Počujúc, že zástup ide tadiaľ, spytoval sa, čo je to.  37  Oznámili mu, že Ježiš Nazaretský ide tadiaľ.  38  Tu zvolal: Ježiš, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!  39  A tí, čo šli popredku, dohovárali mu, aby zamĺkol. Ale on tým hlasnejšie kričal: Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!  40  Nato Ježiš zastal a kázal priviesť ho k sebe. A keď sa priblížil, opýtal sa ho:  41  Čo chceš, aby som ti urobil? Odpovedal Mu: Pane, nech vidím.  42  Riekol mu Ježiš: Viď! Tvoja viera ťa zachránila.  43  A on hneď videl a nasledoval Ho, oslavujúc Boha. A všetok ľud, keď to videl, vzdával Bohu chválu.“

AMEN.


5. Na znak toho, že sme vierou prijali počuté slová epištoly a evanjelia, vyznajme spoločne vieru v Trojjediného Pána Boha slovami Apoštolského vyznania:
Verím v Boha Otca všemohúceho...

6. Pieseň ES 245

7. Zamyslenie nad Božím slovom (Prvý list Jánov 4,10):

„V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy.“ Amen.


Milí bratia, milé sestry, milí priatelia,


           asi by sa nenašiel človek, ktorý by lásku nepovažoval za dôležitú. Naše predstavy sa však často pohybujú len vo sfére citov. A povedzme si pravdu, že neraz veľmi povrchných citov. Skutočná hĺbka slova láska akoby už bola dávno zabudnutá. No láska je oveľa viac než len cit. Láska má veľa spoločného s rozhodnutím a konaním. Boh je láskou, On je jej stelesnením. Čo urobil Boh? Miloval nás natoľko, že poslal svojho milovaného Syna “ako obeť zmierenia za naše hriechy.“ A samotný Ježiš je príkladom toho,
čo znamená láska, čo znamená milovať: za všetkým, čo počas života , ale aj vo chvíľach smrti konal, bola láska. Jeho rozhodnutia, Jeho činy boli vedené láskou. Čím sú vedené a ovplyvňované naše rozhodnutia a činy? Stojí za nimi láska? Toto je dôležitá otázka aj v dnešných náročných časoch. Práve ťažké časy preverujú, či je za naším konaním láska, alebo egoizmus. Často hľadáme len to, čo nám vyhovuje. Nehľadíme na potreby druhých. Túžime len po uplatňovaní svojich práv a potrieb.

          Jeden príbeh hovorí o kazateľovi, ktorý vo svojej Biblii nosil záložku, ktorá bola vyrobená z hodvábnych nití. Zo zadnej strany vyzerala ako obyčajná spleť nití. Keď ste sa na ňu pozreli, nevideli ste nič zaujímavé. Zdalo sa vám, že nemajú nijaký vzor.

         Keď kazateľ navštívil nejaký domov alebo nemocničnú izbu, kde bolo veľa trápenia, žiaľu alebo dokonca smrť, často vytiahol túto záložku. Najprv ju ukázal z opačnej strany, kde nebolo vidno nijaký vzor. Keď si ju nešťastný človek popozeral a nenašiel na nej nič zaujímavé, kazateľ ho poprosil, aby záložku otočil. Len čo to urobil, na bielom hodvábnom pozadí sa objavila veta utkaná z farebných nití: „Boh je láska,“ Táto strana dávala zmysel.

        Tak je to aj v živote. Neraz prežívame udalosti, o ktorých si myslíme, že nemajú nijaký zmysel. Vnímame len veľký chaos. Keď sa však pozrieme do Kristovej tváre, tváre plnej lásky a pozrieme sa na svoj život Jeho očami, očami Jeho perspektívy, uvidíme, že každý jeden detail - či už dobrý, alebo zlý- bol vyšitý, aby nám ukázal dôležitú skutočnosť- že Boh je naozaj láska.

        On nás miloval oveľa skôr, než sme my milovali Jeho. Najdokonalejším dôkazom Božej lásky je Ježiš Kristus a to, čo pre nás spravil. Skúsme sa v dnešnú nedeľu, ktorej témou je Dar Božej lásky, zamyslieť nad tým, do akej miery prijímame túto lásku a ako a či nás mení. Možno sa pritom pozrieť do Hymny lásky v dnešnej epištole a nahradiť- podľa rady nášho bývalého pedagóga -v 4.-7. verši slovo láska svojím vlastným menom. Premýšľajme potom, či sa nám to naozaj darí napĺňať.

Amen.


Pomodlime sa:

Drahý Bože, ďakujeme Ti za dar lásky, za to, že Ty sám si dokonalá Láska. Ďakujeme za to, Tvoj milovaný Syn je stelesnením tejto dokonalej lásky. Len On môže zasahovať a naplno meniť naše životy. Odpusť, že lásku nežijeme a že si kráčame po svojich egoistických cestách. Pomôž nám byť novými ľuďmi, ľuďmi podľa Tvojej vôle- plnými Tvojej lásky.

Amen.


Teraz sa spoločne pomodlime modlitbu Pánovu:
Otče náš, ktorý si v nebesiach...

6. Pieseň ES 229

7. Záverečné požehnanie

Prijmite požehnanie:
Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás!
Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý!
Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj! Amen.


-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

 

Milí bratia, milé sestry, milé deti, milí mladí priatelia,
prajem Vám požehnanú Predpôstnu nedeľu ! Nech nás mení Božia láska.

 

                        S úctou
                                                 Božidara Bašková, Vaša administrátorka

 

Do pozornosti Vám dávam dnešné televízne služby Božie na RTVS Dvojke so začiatkom o 9.00 a
tiež Televízny posol o 14.00 hodine na tej istej stanici.

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch