Kázne

Domáca pobožnosť na nedeľu po Vianociach
(27. december 2020)


1. Úvod


                                      V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen


2. Odriekanie 10 Božích prikázaní:


Milí domáci, aby sme si všetci pripomenuli Boží zákon, odriekajme spoločne desať Božích
prikázaní: Ja som Hospodin, tvoj Boh ...


3. Pieseň ES 55


4. Vypočujme si spoločne slová epištoly a evanjelia, ako ich máme napísané v  Liste Galatským 4,1-6 a v Evanjeliu podľa Jána 1,14-18:


Gal 4,1-6:

„Toto hovorím: kým je dedič maloletý, v ničom sa nelíši od sluhu, aj keď je pánom všetkého; ale je pod poručníkmi a správcami až do času, ktorý určil otec. Tak aj my: keď sme boli maloletí, živlom sveta sme boli podrobení v službu. Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh Syna svojho, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, aby sme prijali synovstvo. A keďže ste synovia, poslal nám Boh do sŕdc Ducha svojho Syna, volajúceho: Abba! Otče!“


J 1,14-18:

„A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, (bolo) plné milosti a pravdy. Ján svedčil o Ňom volajúc: Toto je Ten, o ktorom som povedal: Ten, ktorý prichádza po mne, je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. Z Jeho plnosti sme zaiste všetci prijali, a to milosť nad milosť. Lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel; jednorodený Syn Boží, ktorý je v lone Otcovom, ten (Ho) známym učinil.“


AMEN.


5. Na znak toho, že sme vierou prijali počuté slová epištoly a evanjelia, vyznajme spoločne vieru v Trojjediného Pána Boha slovami Apoštolského vyznania:
                 Verím v Boha Otca všemohúceho...


6. Pieseň ES 48


7. Zamyslenie nad Božím slovom (Izaiáš 49,15c)


„..ja na teba nezabudnem.“

                                     Amen.

 

                        Milé sestry, milí bratia, milé deti, milí priatelia!

          Určite väčšina z vás pozná americké filmy Sám doma, ktorých hlavným hrdinom je chlapec Kevin. Najprv ho rodičia zabudli doma, keď odchádzali aj s ostatnými deťmi na dovolenku, potom ho zase zabudli na letisku. Čo je najhoršie, nikdy si to nevšimli včas.
         Nikto z nás by nechcel zažiť niečo podobné. Je to naozaj žalostná predstava, ak by sme nikomu nechýbali. Koľko ľudí však v tomto stave žije! Koľkí ľudia majú neraz dojem, že nikomu nechýbajú, že na nich nikomu nezáleží a cítia sa zabudnutí a prehliadaní napriek tomu, že môžu žiť obklopení druhými ľuďmi. A možno z času na čas má takéto dojmy každý človek.
         Aj obyvatelia Júdska a Izraela si mysleli, že sú zabudnutí ich Bohom. Nuž, Izaiáš im najskôr musel zvestovať nie ľahko počúvateľnú zvesť - ostro kritizoval ich hriechy a vyzýval ich k náprave. No zároveň im zvestuje nádej a budúce požehnanie a záchranu, ktoré prinesie Mesiáš. Izaiáš o tomto Mesiášovi hovorí najviac zo všetkých starozmluvných prorokov. Prináša im zvesť o tom, že na nich Boh nezabudol: „ja na teba nezabudnem.“ To boli slová, ktoré potreboval národ počuť.
        To sú slová, ktoré potrebujeme počuť aj my. Pán Boh ani na nás nezabudol, ani na jedného jediného človeka. Je úžasné, že slová proroka Izaiáša neplatili len pre poslucháčov jeho doby, ale platia aj dnes pre nás, v situácii, v ktorej sa nachádzame. Aj vianočné posolstvo nás uisťuje o tejto radostnej správe - Boh na nás, na náš svet nezabudol. Poslal svojho milovaného Syna pre našu záchranu - Slovo sa stalo telom. Náš nebeský Otec na nás stále myslí, záleží mu na každom ľudskom živote: „Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“          (J 3,16)

       V mnohom sa podobáme izraelskému národu. Podstata hriechu sa totiž nezmenila ani v meniacich sa časoch. Aj my sa neraz obraciame Pánu Bohu chrbtom, neraz to vyzerá, ako by sme chceli patriť aj Jemu, ale aj svetu. Akoby sme raz chceli byť Boží, inokedy zase bez Boha. Je na nás rozpoznateľné a zjavné, že patríme k nasledovníkom Ježiša so všetkými dôsledkami? Aké silné je naše ego? Podriaďuje sa Božím požiadavkám, ktoré sledujú naše dobro a záchranu alebo si presadzuje svoju vôľu na úkor druhých, na úkor spoločenstva cirkvi?
       Ak sa nám niekedy zdá, že Bohu na nás nezáleží, nebude podstata problému v tom, že sme na Neho prestali myslieť my a že sme sa Mu otočili chrbtom? Aj tento vianočný čas nás volá k návratu k Nemu. Je pozvaním pre všetkých, ktorí sa Mu stratili a možno aj preto sa cítia zabudnutí.
       Po páde prvých ľudí mal Boh plné právo zabudnúť na človeka, ale neurobil to. On vyriešil celý problém hriechu, On našiel spôsob, ako zachrániť všetkých stratených. Každý, kto sa k Nemu s vierou a úprimným pokáním vráti, bude mať odpustené všetky hriechy a nebude sa cítiť zabudnutý, naopak, bude mať istotu, že je Bohom milovaný. Jeho láska sa nemení, nepodlieha náladám, nie je chvíľková, ale stála a verná. Jej dôkazom a stelesnením je Boží Syn, ktorý sa pre nás narodil, za nás zomieral a pre nás vstal z mŕtvych.
       Témou dnešnej nedele je : Slovo stalo sa telom. Áno, Boh Ježiš sa stal človekom, jedným z nás. Ponížil sa, vzdal sa všetkej slávy u Otca, aby nás hriešnych mohol zachrániť. Nie sme teda zabudnutí. Nikto z nás. Nezabúdajme na Božiu lásku, ktorá je tu pre nás.


Amen.


Pomodlime sa:

Drahý Bože, ďakujeme Ti za uistenie, že na nás nezabúdaš. A to napriek tomu, že by sme si to my hriešni ľudia plne zaslúžili. Ďakujeme Ti, že nie si ako my. Tvoja nekonečná láska bola dôvodom, že si poslal do tohto zlého, hriešneho sveta svojho milovaného Syna. Ďakujeme Ti za Neho, za Jeho blízkosť, za to, že nás zachránil. Pomôž nám pochopiť a uveriť, že nie sme Tebou zabudnutí. Pomôž nám, aby sme my nezabúdali na Teba.

Amen.


Teraz sa spoločne pomodlime modlitbu Pánovu:
Otče náš, ktorý si v nebesiach...


8. Pieseň ES 53


9. Záverečné požehnanie


           Prijmite požehnanie:
Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás!
Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý!
Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj! Amen.


-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

 

Milí bratia, milé sestry, milé deti, milí mladí priatelia,
prajem Vám požehnanú nedeľu po Vianociach!
Nech je napĺňaná istotou, že nie sme Bohom zabudnutí, ale Bohom milovaní.

 

                                               S úctou
                                                                        Božidara Bašková, Vaša administrátorka

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch