Kázne

Domáca pobožnosť na nedeľu po Deviatniku
( 7. február 2021 )

1. Úvod

V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

2. Odriekanie 10 Božích prikázaní:

Milí domáci, aby sme si všetci pripomenuli Boží zákon, odriekajme spoločne desať Božích prikázaní: Ja som Hospodin, tvoj Boh ...

3. Pieseň ES 392

4. Vypočujme si spoločne slová epištoly a evanjelia, ako ich máme napísané v Druhom liste Korintským 12,1-10 a v Evanjeliu podľa Lukáša 8,4-15:

2K12,1-10:

„ 1  Ak sa treba chváliť - hoci to nič neprospeje - prídem k videniam a zjaveniam Pánovým.  2  Poznám človeka v Kristovi, ktorý pred štrnástimi rokmi - či to bolo v tele, neviem, či mimo tela, neviem, Boh vie - uchvátený bol až do tretieho neba.  3  A poznám toho istého človeka - či to bolo v tele, či mimo tela, neviem, Boh vie -  4  že uchvátený bol do raja a počul nevysloviteľné reči, ktoré človek nesmie ani vysloviť.  5  Týmto sa teda budem chváliť, sám sebou sa však nebudem chváliť, ak len nie slabosťami.  6  Veď ak sa budem chcieť chváliť, nebudem nerozumný, lebo budem hovoriť pravdu. Uskromňujem sa však, aby si niekto nemyslel o mne viac, ako čo vidí, alebo počuje odo mňa,  7  a aj pre neobyčajnosť zjavení. Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný osteň do tela, anjel- satan, deptať ma, aby som sa nepovyšoval.  8  Tri razy som prosil Pána, aby ho odstránil odo mňa,  9  ale riekol mi: Dosť máš na mojej milosti; lebo (moja) moc sa v slabosti dokonáva. Najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova.  10  Preto mám zaľúbenie v slabostiach, pohaneniach, súženiach, prenasledovaniach, v úzkostiach pre Krista; lebo práve keď som slabý, som mocný.“


L 8,4-15:

„ 4  A keď sa schádzal veľký zástup a z miest hrnuli sa k Nemu, hovoril v podobenstve:  5  Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali.  6  Iné padlo na skalu, a keď vzišlo, uschlo, pretože nemalo vlahy.  7  Iné však padlo medzi tŕnie a ho udusilo.  8  A iné padlo do dobrej zeme, a keď vzišlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal: Kto má uši na počúvanie, nech počuje!  9  Nato spýtali sa Ho učeníci, čo je to za podobenstvo.  10  A On riekol: Vám je dané poznať tajomstvá kráľovstva Božieho, ale ostatným (hovorím) v podobenstvách, aby hľadeli, a nevideli, počuli, a nerozumeli.  11  Podobenstvo znamená toto: Semeno je slovo Božie.  12  To kraj cesty sú tí, čo počúvajú, a potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spasení.  13  To na skale sú tí, čo počúvajú slovo, s radosťou ho prijímajú, ale nemajú koreň, začas veria, a v pokušení odstupujú.  14  Ktoré však padlo medzi tŕnie, sú tí, čo počúvajú, ale na cestách života udusia ich starosti, bohatstvo a rozkoš života, a nedozrejú.  15  Ale ktoré padlo do dobrej zeme, sú tí, ktorí počúvajú slovo, zachovávajú ho v čistom a dobrom srdci, sú stáli a prinášajú úžitok.“

AMEN.


5. Na znak toho, že sme vierou prijali počuté slová epištoly a evanjelia, vyznajme spoločne vieru v Trojjediného Pána Boha slovami Apoštolského vyznania:

Verím v Boha Otca všemohúceho...

6. Pieseň ES 284

7. Zamyslenie nad Božím slovom ( Izaiáš 55,11 ):

„... moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst: nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam.“ Amen.


Milí bratia, milé sestry, milí priatelia,


           dokážeme spočítať, koľko slov vypovieme v priebehu jedného dňa? O čom tie slová, ktoré používame, svedčia? Koľko z vypovedaných slov je povzbudivých, láskavých, budujúcich vzťahy a koľko z nich je tvrdých, ponižujúcich a ničiacich vzťahy?

           Často sú naše slová , ktoré denne používame, prázdne, bezobsažné a zraňujúce. Sú úplne iné ako slová, ktoré hovorí Boh. Božie slová majú hlboký obsah, prehovárajú do srdca a budujú myseľ človeka- premieňajú jeho zmýšľanie, ktoré je veľakrát prevrátené a duchaprázdne.

           Témou dnešnej nedele je dar Božieho slova. Áno, Boh nám v živote dáva mnoho darov- či už pre zachovanie časného života, alebo pre dosiahnutie večného života. Dáva nám ich zadarmo, zo svojej milosti. V Písme Ježiš hovorí: „Z plnosti srdca hovoria ústa“ (Mt12,34) Čoho je - podľa toho, aké slová používame - plné naše srdce? Slová nás prezrádzajú.

           U evanjelistu Jána sú zapísané slová o dokonalom Božom Slove- Pánovi Ježišovi. Toto stelesnené Božie Slovo bolo plné milosti a pravdy. Ježiš by mal byť naším vzorom v myslení, slovách aj činoch. Aj v takomto duchu môžeme chápať prorocké slová Izaiáša o tom, že sa Božie slovo nevráti k Nemu prázdne, ale vykoná, čo sa Jemu páči a úspešne spraví, na čo ho posiela. Pán Ježiš do bodky naplnil tieto slová. On – Slovo - vykonal to, čo sa Bohu páčilo a úspešne spravil, na čo Ho jeho Otec poslal- zachránil nás, keď z lásky obetoval svoj život na golgotskom kríži.

          Nezabúdajme však na Božie slovo- Bibliu, prostredníctvom ktorej sa nám Boh prihovára. Je to živé Božie slovo, ktoré má moc vstúpiť do života človeka a má moc formovať jeho život. Problémom však je, ak si nenachádzame každý deň čas, aby sme Bohu dali možnosť hovoriť k nášmu srdcu aj mysli. Náš každodenný život chceme žiť bez Neho ,bez Jeho vplyvu. Sme najradšej, keď Boh mlčí a nevyjadruje sa k nášmu životu. Preto najčastejšie naše Biblie bývajú položené a založené niekde , kde ich naše oči nevidia. Dnešná nedeľa nás chce vyzvať k tomu, aby sme to zmenili a aby sme s otvorenými ušami, ale aj srdcom dali každý deň možnosť Bohu hovoriť do našich životov.

Amen.


Pomodlime sa:

Drahý Bože, ako veľmi a často Ťa naše slová zarmucujú, ako málo priestoru dávame Tebe. Naše Biblie sú už roky mimo nášho dosahu. Sme radi, keď nám nehovoríš do života. Akí sme len úbohí. Odpusť nám to, prosíme. Ďakujeme Ti za všetky Tvoje dary, ktorých je neúrekom a ktoré si neraz nevážime a berieme ich ako samozrejmosť. Vôbec Ti za ne neďakujeme. Ďakujeme Ti dnes za dar Tvojho slova, pretože ono má moc meniť naše životy. Ďakujeme Ti za najdokonalejší dar Slova- Tvojho milovaného Syna.

Amen.


Teraz sa spoločne pomodlime modlitbu Pánovu:
Otče náš, ktorý si v nebesiach...

6. Pieseň ES 264

7. Záverečné požehnanie

        Prijmite požehnanie:
Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás!
Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý!
Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj! Amen.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Milí bratia, milé sestry, milé deti, milí mladí priatelia,

        prajem Vám požehnanú nedeľu po Deviatniku, prežitú s darom Božieho slova!

                    S úctou
                                             Božidara Bašková, Vaša administrátorka

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch