Kázne

Domáca pobožnosť na 6. nedeľu pôstnu -KVETNÚ (28. marec 2021)

1. Úvod

V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

2. Odriekanie 10 Božích prikázaní:

Milí domáci, aby sme si všetci pripomenuli Boží zákon, odriekajme spoločne desať Božích prikázaní:

Ja som Hospodin, tvoj Boh ...

3. Pieseň ES 89

4. Vypočujme si spoločne slová epištoly a aj evanjelia, ako ich máme napísané v Liste Filipským 2,5-11 a v Evanjeliu podľa Matúša 21,12-17:

Fil 2, 5-11:

„Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou, a každý jazyk aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán.“

Mt 21,12-17:

„Potom Ježiš vošiel do chrámu, vyhnal všetkých, ktorí predávali a kupovali v chráme, peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubíc lavice a riekol im: Napísané je: Dom môj bude sa volať domom modlitby, ale vy robíte z neho peleš lotrov. Tu pristúpili k Nemu v chráme slepí, chromí a uzdravoval ich. A keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré činil, i deti, ktoré volali v chráme: Hosana Synovi Dávidovmu!- namrzeli sa a povedali Mu: Či počuješ, čo títo hovoria? Ježiš im odpovedal: Áno! Či ste nikdy nečítali: Z úst nemluvniatok a kojencov pripravil si si chválu? Nato ich opustil, odišiel z mesta do Betánie a tam prenocoval.“ AMEN.

5. Na znak toho, že sme vierou prijali počuté slová epištoly aj evanjelia, vyznajme spoločne vieru v trojjediného Pána Boha slovami Apoštolského vyznania:

Verím v Boha Otca všemohúceho...

6. Pieseň ES 99

7. Zamyslenie nad Božím slovom ( Ján 18,37b )

Pomodlime sa:

Vstupuješ do Jeruzalema,
Kriste, Večný Kráľu pravdy,
vstupuješ: Božiu zmluvu potvrdiť,
z hriechov ľudstvo vyslobodiť,
večný život nám vydobyť-
K pevnej viere nám srdcia zažni,
nech sme Tvoji dnes i navždy. Amen.


„Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas.“            Amen.


Milé sestry, milí bratia, milé deti , milí mladí priatelia!

            Príchod Pána Ježiša do Jeruzalema bol veľmi slávnostný. Bola to významná udalosť. Sprevádzali Ho a vítali mnohí nadšení ľudia. Ako to bolo v židovstve zvykom, prišiel na osliatku, teda spôsobom, akým prichádzali králi. Podľa proroctva sa mal presne takto ujať Mesiáš svojej vlády. Vo chvíli Ježišovho slávnostného príchodu ako keby učeníci zabudli na všetko, o čom im Ježiš hovoril .Pripravoval ich na to, že bude veľa trpieť a že bude zabitý, no oni to teraz vytesnili zo svojej mysle a videli v Ňom židovského kráľa, ktorý ich oslobodí spod rímskej nadvlády. Zabudli , že táto posledná cesta do Jeruzalema bude cestou utrpenia a smrti ich Majstra. Taká bola pravda o ich Majstrovi. Tú pravdu pred nimi neskrýval, no oni na ňu zabudli.

           Aj nám sa niekedy stáva , že zabúdame na pravdu. Vieme ju vôbec rozoznať pri mnohých pravdách a polopravdách dnešného sveta? Nestrácame sa v chaose mnohého, čo sa tvári ako pravda, no nie je ňou? Pravda o Bohu a Jeho Synovi je zachytená v Evanjeliu podľa Jána v 3. kapitole: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ (J3,16) Ježiš sa na to narodil, aby vydal svedectvo tejto pravde, pravde o nesmiernej Božej láske k hriešnemu človeku, ktorej stelesneným dôkazom je práve On sám. Kto túto pravdu prijme, je vnímavý voči tomu, čo hovorí Ježiš.

          Naše kázňové slová zazneli vo vládnej budove, keď rímsky vládca Pilát- ktorý bol priamo podriadený cisárovi- kládol Ježišovi konkrétne otázky. Pilát nemal v láske židovských náboženských vodcov. Vedel, že Ježiš je nevinný, no bál sa, že môže nastať ďalšia vzbura, a tým by sa pod ním zatriasla stolička, prišiel by o svoju moc a vládu. Vydal im teda Ježiša, pretože bol zaujatý len samým sebou a svojím postavením , nie spravodlivosťou.

          Čím sme zaujatí my, sestry a bratia? Aké „pravdy“ ovládajú náš život? Aký vzťah máme k tej absolútnej Pravde- Pánovi Ježišovi? Čo pre nás znamená? Sme vnímaví? Počujeme, čo Ježiš hovorí?

         Ježiš veľmi dobre vedel, prečo sa na tento svet narodil. Prišiel , aby z lásky k nám obetoval svoj život. Prijali sme už túto pravdu za svoju osobnú pravdu? Využime dnešnú nedeľu na skúmanie seba samých. Nech Pravda vstúpi do našich životov.                                                 Amen.


Pomodlime sa:

Pane, sme neraz rukojemníkmi mnohých poloprávd. Keď máme pred sebou skutočnú Pravdu, tak ju nevidíme. Prosíme Ťa, odpusť nám, že sa dobrovoľne vzďaľujeme Tvojej Láske a Pravde. Ďakujeme Ti, že Ty si jediný, ktorý môže otvoriť naše oči aj srdcia pre skutočnú pravdu. Učiň tak, prosíme.         Amen.

Teraz sa spoločne pomodlime modlitbu Pánovu:
Otče náš, ktorý si v nebesiach...

6. Pieseň ES 246

7. Záverečné požehnanie

Prijmite požehnanie:
Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás!
Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý!
Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj! Amen.

- . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . –

Milí bratia, milé sestry, milí priatelia,

aj dnešnú pobožnosť – keďže je Kvetná nedeľa- si môžete opäť spraviť s použitím Pašií- s ich čítaním a spevom piesní.

Prajem Vám hojné Božie požehnanie , Božiu ochranu ,Boží pokoj pre každodenný život a predovšetkým prítomnosť Pravdy!

                                        S úctou
                                                                          Božidara Bašková, Vaša administrátorka

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch