Kázne

Domáca pobožnosť na 5. nedeľu pôstnu - SMRTNÚ

(21. marec 2021)

1. Úvod

V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

2. Odriekanie 10 Božích prikázaní:

Milí domáci, aby sme si všetci pripomenuli Boží zákon, odriekajme spoločne desať Božích prikázaní:

Ja som Hospodin, tvoj Boh ...

3. Pieseň ES 92

4. Vypočujme si spoločne slová epištoly a aj evanjelia, ako ich máme napísané v Liste Židom 9,11-15 a v Evanjeliu podľa Jána 8,46-59:


Žid 9, 11-15:

„Ale keď prišiel Kristus, Veľkňaz budúcich hodnôt, vošiel raz navždy do svätyne cez väčší a dokonalejší stánok, nie rukou urobený, to jest nie z tohto stvoreného sveta, ani nie s krvou kozlov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a vydobyl večné vykúpenie. Lebo ak už krv kozlov a býkov a popol jalovice, sypaný na poškvrnených, posväcuje k telesnej čistote: o čo viac krv Krista, ktorý mocou večného Ducha samého seba obetoval Bohu v bezchybnú obeť, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme slúžili živému Bohu. Preto je prostredníkom novej zmluvy, aby Jeho smrťou, smerujúcou k vykúpeniu z priestupkov, spáchaných za prvej zmluvy, prijali povolaní zasľúbenie večného dedičstva.“

J8,46-59:

„Kto z vás ma usvedčí z hriechu? A keď pravdu hovorím, prečo mi neveríte? Kto je z Boha, počúva Božie slová; vy preto nepočúvate, lebo nie ste z Boha.“ Židia mu povedali: Či nehovoríme dobre, že si Samaritán a démonom posadnutý? Ježiš odpovedal: Ja nie som posadnutý , ale ctím si Otca. Vy ma však zneucťujete. Ja nehľadám svoju slávu; jesto, kto ju hľadá a kto súdi. Veru, veru vám hovorím: Ak niekto zachováva moje slová, neokúsi smrť naveky. Povedali mu Židia: Teraz sme poznali, že si posadnutý. Abrahám umrel, i proroci, a Ty hovoríš: Kto zachováva moje slová, neokúsi smrť naveky. Či si Ty väčší ako náš otec Abrahám, ktorý umrel? I proroci umreli; kým sa robíš? Ježiš odpovedal: Ak sám seba oslavujem, moja sláva za nič nestojí. Oslavuje ma môj Otec, o ktorom vy hovoríte, že je vaším Bohom. Vy ste Ho však nepoznali, ale ja Ho poznám; a keby som riekol, že Ho nepoznám, bol by som luhárom vám podobným; ale ja zachovávam Jeho slovo. Váš otec Abrahám sa veselil, že uvidí môj deň; i videl a radoval sa. Povedali Mu Židia: Päťdesiat rokov ešte nemáš, a Abraháma že si videl? Ježiš im riekol: Veru, veru, hovorím vám: Skôr, ako bol Abrahám, ja som. I zdvihli kamene, aby hádzali na Neho. Ježiš sa však ukryl a prejdúc pomedzi nich, vyšiel z chrámu.“                        AMEN.

5. Na znak toho, že sme vierou prijali počuté slová epištoly aj evanjelia, vyznajme spoločne vieru v trojjediného Pána Boha slovami Apoštolského vyznania:

Verím v Boha Otca všemohúceho...

6. Pieseň ES 114

7. Zamyslenie nad Božím slovom ( Matúš 20,28 ):

„...ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal dušu ako výkupné za mnohých.“

Pomodlime sa:

Mnohí Ťa, Kriste, zavrhli- a mnohí zavrhujú denne,
nám pomôž, nech Ťa prijmeme, veď v Tebe máme vykúpenie:
Vykúpil si nás nie zlatom, lež krvou svojou presvätou,
na kríži za nás vyliatou.              Amen.

 

 

Milé sestry, milí bratia, milé deti , milí mladí priatelia!

        Dnešné zamyslenie začneme skutočným príbehom: Keď mal Albert Schweitzer 21 rokov, uvedomil si, že je čas, aby sa konečne rozhodol, aké povolanie si vyberie. Vo svojom životopise napísal, že raz ráno si celkom jasne uvedomil, že do tridsiateho roku života bude kazateľom na niektorej fare a naďalej sa bude venovať vede a hudbe. Po  tridsiatke sa chce venovať „konkrétnej a užitočnej službe pre ľudstvo“. Vtedy ešte netušil, akým spôsobom to zrealizuje. Prenechal to na vývoj udalostí a čakal, že mu samy ukážu cestu.

        Raz ráno v jeseni našiel medzi poštou na svojom písacom stole vestník Parížskej misijnej spoločnosti. Ako v ňom listoval, upútal ho článok „Čo potrebuje misia v Kongu“. Písalo sa v ňom, že misia v severozápadnej Afrike potrebuje ľudí- a najviac by potrebovala lekára. A tak sa v to ráno zrodilo rozhodnutie, ktoré ovplyvnilo celý jeho ďalší život. Rozhodol sa vyštudovať medicínu a ísť na ktorékoľvek odľahlé miesto na zemeguli pomáhať tým, čo pomoc najviac potrebujú.

        Albert Schweitzer sa rozhodol slúžiť ľuďom a pomohol mnohým z nich. Pochopil zmysel Ježišových slov: „Kto by sa medzi vami chcel stať veľkým, bude vaším služobníkom, a kto by sa medzi vami chcel stať prvým, bude vaším sluhom.“ (Mt 20,26.27) Takto to má fungovať medzi všetkými kresťanmi. Kto by chcel viesť, mal by mať srdce služobníka.

         Srdce služobníka mal jednoznačne Pán Ježiš Kristus. Ak sa zamyslíme nad spôsobom a cieľom Jeho života , dôjdeme k záveru, že to bola jednoznačne služba ľuďom , a to až na smrť. Jeho cieľom bolo obetovať svoj život a pomôcť nielen mnohým, ale všetkým ľuďom. On môže a chce zachrániť všetkých. Prišiel , aby sa obetoval za všetkých ľudí. Samozrejme, už iná vec je skutočnosť, či všetci ľudia budú ochotní dať sa zachrániť, alebo nie: „Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal dušu ako výkupné za mnohých.“

       Výkupné bola cena, ktorá sa musela zaplatiť za prepustenie otroka z otroctva. Keďže každý človek je otrokom hriechu a smrti, z tohto otroctva nás mohla vykúpiť iba Ježišova smrť. Dobrovoľná obeť nevinného a dokonalého Ježišovho života bola a je tým jediným výkupným , ktoré mohol Boh prijať. Pán Ježiš dobrovoľne prijal Boží trest za naše hriechy, aby sme ho nemuseli znášať my. On sa obetoval namiesto všetkých nás. Máme Mu za čo ďakovať. Nikto z nás sa nemôže zachrániť sám. Nie je to možné. Mohli by sme konať všetko možné, dokonca so snahou získať si Božiu priazeň, no nič by nám to nepomohlo. Vynulovali by sme tak obeť, ktorú priniesol Ježiš. Golgotský kríž by sme tak robili zbytočným a bezvýznamným.

       Majme otvorené srdce pre toho najdokonalejšieho Služobníka, ktorý neváhal obetovať svoj život ako jedinečné výkupné za nás. Dokázal nám tým, aká nesmierne veľká je Jeho láska k nám. Vážime si túto lásku? Necháme sa ňou meniť a viesť?

Amen.


Pomodlime sa:

Ďakujeme Ti , Pane Ježiši Kriste, že si nás tak veľmi miloval, že si neváhal svoj život položiť ako výkupné za nás- na odpustenie hriechov. Vytrhol si nás z otroctva hriechu a smrti. Odpusť nám, prosíme, že si túto Tvoju obeť nie vždy vážime a že žijeme tak, ako by si túto obeť ani nepriniesol. Ďakujeme Ti, že si nám ukázal , čo to znamená slúžiť. Ty si dokonalým príkladom a vzorom pre nás. Prosíme ťa, nech na to nikdy nezabúdame.           Amen.

Teraz sa spoločne pomodlime modlitbu Pánovu:

Otče náš, ktorý si v nebesiach...

6. Pieseň ES 647

7. Záverečné požehnanie

Prijmite požehnanie:
Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás!
Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý!
Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj! Amen.


- . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . –

Milí bratia, milé sestry,

dnešnú pobožnosť – keďže je Smrtná nedeľa- si môžete spraviť aj s použitím Pašií- s ich čítaním a spevom piesní.

Prajem Vám hojné Božie požehnanie , Božiu ochranu a Boží pokoj!

                           S úctou
                                                           Božidara Bašková, Vaša administrátorka

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch