Kázne

Domáca pobožnosť na 4. pôstnu nedeľu
(14. marec 2021)


1. Úvod

V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

2. Odriekanie 10 Božích prikázaní:

Milí domáci, aby sme si všetci pripomenuli Boží zákon, odriekajme spoločne desať Božích prikázaní:

Ja som Hospodin, tvoj Boh ...

3. Pieseň ES 230

4. Vypočujme si spoločne slová epištoly a aj evanjelia, ako ich máme napísané v Liste Rímskym 5,1-11 a v Evanjeliu podľa Jána 6,1-15:


R5, 1-11:

„A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej. No nielen to, ale sa chválime aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji. A nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. Veď Kristus, keď sme ešte boli slabí, v určený čas umrel za bezbožných. Lebo za spravodlivého sotvakto umrie, aj keď sa za dobrého azda niekto umrieť odhodlá. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. O čo skorej budeme teda zachránení od hnevu skrze Neho, keď sme teraz ospravedlnení Jeho krvou?! Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou Jeho Syna už vtedy, keď sme boli nepriatelia, o čo skorej budeme zachránení Jeho životom, keď sme zmierení?! Nielen to, ale aj chválime sa Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz došli zmierenia.“


J6,1-15:

Potom odišiel Ježiš na druhú stranu galilejského mora Tiberiadského a nasledoval Ho veľký zástup, lebo videli znamenia, ktoré činil na nemocných. Ježiš vystúpil na vrch a tam sa posadil so svojimi učeníkmi. A blízko bola Veľká noc, slávnosť židovská. Keď teda Ježiš pozdvihol oči a videl, že veľký zástup prichádza k Nemu, riekol Filipovi: Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Ale to povedal len preto, aby ho skúšal; lebo sám vedel, čo urobí. Odpovedal Mu Filip: Za dvesto denárov chleba im nestačí, aby sa aspoň máličko dostalo každému. Povedal Mu jeden z učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra: Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve rybičky; ale čo je to pre toľkých? I rozkázal Ježiš: Usaďte ľudí. A bolo tam mnoho trávy. Posadilo sa teda mužov okolo päťtisíc. Nato Ježiš vzal chleby, dobrorečil Bohu a rozdával sediacim, podobne aj z rybičiek, koľko chceli. Keď sa nasýtili , povedal učeníkom: Pozbierajte nalámané zvyšky, aby nič nevyšlo nazmar. Pozbierali ich teda a nalámané zvyšky, ktoré po jediacich zvýšili z piatich jačmenných chlebov, naplnili dvanásť košov. Ľudia však, vidiac znamenie, ktoré učinil, hovorili: Je to naozaj prorok, ktorý mal prísť na svet. Preto Ježiš, keď poznal, že chcú prísť a zmocniť sa Ho, aby Ho urobili kráľom, utiahol sa zase na vrch do samoty.“ AMEN.

5. Na znak toho, že sme vierou prijali počuté slová epištoly aj evanjelia, vyznajme spoločne vieru v trojjediného Pána Boha slovami Apoštolského vyznania:
Verím v Boha Otca všemohúceho...

6. Pieseň ES 92

7. Zamyslenie nad Božím slovom (Kolosenským 2,3)
„ ...v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. “ Amen

 

Milí priatelia, bratia a sestry!


             Dnešná doba je plná toľkých myšlienkových prúdov, až sa niekedy zdá, že sa ľudia v nich strácajú a že vládne akýsi chaos. Pôsobí to tak, ako by dnešný človek už ani nevedel rozlišovať, čo je pravda a čo lož. Záplava informácií, o ktorých má neraz jednotlivec dojem, že sú účelovo prispôsobované a manipulované, sú už akousi trvalou súčasťou modernej doby. Sme tým všetkým takí pohltení, že nám uniká podstata, neraz nie sme ochotní hlbšie sa zamyslieť nad vecami a zostávame len na povrchu. A často sa dáme oklamať.

            Podobný myšlienkový chaos však prežívali aj obyvatelia mesta Kolosy v 1.storočí. Bolo to mesto, ktoré ležalo na spojnici obchodných ciest. Nachádzalo sa niekde na území dnešného Turecka. Žili v nej pohania, Židia aj kresťania. Začali sa tu miešať prvky židovského zákonníctva, ale aj pohanského mysticizmu. Zašlo to tak ďaleko, že sa začal popierať fakt, že Ježiš bol pravým človekom. Zahrávali sa s myšlienkou uctievania anjelov a s tajomnými, mystickými skúsenosťami. Epafras, ktorý pravdepodobne založil cirkevný zbor v Kolosách, bol týmto všetkým úprimne zhrozený, a preto podnikol dlhú cestu do Ríma- za apoštolom Pavlom, ktorý tam bol uväznený. Pavol následne napísal do cirkevného zboru list, kde ich varuje pred tým, aby sa nedali zlákať falošnými náukami, ktoré sú v skutočnosti prázdne a vedú ich od Krista. Tí, ktorí stáli za falošným učením, tvrdili, že majú skrytú múdrosť a mimoriadne poznanie. Považovali sa za akúsi duchovnú elitu.

           Oproti týmto mudráctvam apoštol Pavol prehlasuje, že všetky poklady múdrosti a poznania sú ukryté v Kristovi. Zachrániť človeka môže jedine Kristus, žiadne mudráctva, ktoré sú neraz zabalené do krásnych obalov. Ak človek považuje seba samého za zdroj múdrosti, tak veľmi skoro padá.

           Ruský spisovateľ a nositeľ Nobelovej ceny Alexander Solženicyn, keď žil takmer dve desaťročia v USA, si vo svojich prednáškach všímal politický vývoj Západu a Východu. V 80. rokoch začal svoju prednášku spomienkou na svoje detstvo. Vždy, keď sa udiali v jeho krajine nejaké katastrofy, starší ľudia zvykli povedať- človek zabudol na Boha. Preto sa to všetko stalo. Keď hovoril o všetkých ťažkých obdobiach 20. storočia, skonštatoval, že nenachádza lepšie vyjadrenie ako to, že „človek zabudol na Boha“. Aj v inej prednáške skonštatoval, že keď sa človek odvráti od Boha, stráca aj celá spoločnosť akýsi „vyšší vzťažný bod“.

          Tak to dopadne vždy, keď sa človek dostáva do akéhosi bludného kruhu, v ktorom je očarený svojou vlastnou múdrosťou a stavaním sveta na sebe a svojom egu. Jednoducho, tak to dopadne vždy, keď je človek meradlom všetkých vecí a zakladá si na svojom mudráctve a chytráctve.

          Jedinečné poklady múdrosti a poznania sú jedine v Kristovi, v nás nie. Skúsme aj v dnešnú 4.pôstnu nedeľu premýšľať o tomto Poklade. Témou dnešnej nedele je Chlieb života, ktorým je Pán Ježiš. V Ňom máme všetko potrebné pre život časný aj večný. On je ten, ktorý ako jediný dokáže zasýtiť náš hlad po múdrosti, poznaní a pravde. Len si to skúsme uvedomiť a dať Mu priestor v našich životoch.

Amen.

Pomodlime sa:

Drahý Bože, neraz sa strácame v myšlienkovom chaose tohto sveta. Neraz sa nám tma predkladá ako svetlo. Tí zase, ktorí by mali vnášať svetlo Božej múdrosti a poznania do tohto sveta, sa stávajú nástrojmi tmy, nazývajú tmu svetlom. Prosíme Ťa, odpusť nám, že aj my sa neraz necháme unášať širokým prúdom falošných učení, že si zakladáme na mudráctve tohto sveta a prestávame rozlišovať dobré od zlého, svetlo od tmy. Prosíme Ťa, pomôž nám vidieť a pochopiť, že všetky poklady múdrosti a poznania máme v Tvojom milovanom Synovi.

Amen.

Teraz sa spoločne pomodlime modlitbu Pánovu:

Otče náš, ktorý si v nebesiach...

6. Pieseň ES 336

7. Záverečné požehnanie

Prijmite požehnanie:
Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás!
Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý!
Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj! Amen.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Milí priatelia, sestry a bratia, milé deti,

prajem Vám požehnanú 4. pôstnu nedeľu, plnú pravej múdrosti a poznania.

                                   S úctou

                                                                         Božidara Bašková, Vaša administrátorka

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch