Kázne

Domáca pobožnosť na 3. pôstnu nedeľu
( 7. marec 2021 )


1. Úvod

V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

2. Odriekanie 10 Božích prikázaní:

Milí domáci, aby sme si všetci pripomenuli Boží zákon, odriekajme spoločne desať Božích prikázaní:

Ja som Hospodin, tvoj Boh ...

3. Pieseň ES 103

4. Vypočujme si spoločne slová epištoly a evanjelia, ako ich máme napísané v Liste Efezským 5,1-9 a v Evanjeliu podľa Lukáša 11,14-28:

Ef 5,1-9:

„ 1  Napodobňujte teda Boha ako milované deti  2  a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône.  3  Smilstvo však a akúkoľvek nečistou alebo lakomstvo ani len nespomínajte medzi sebou, ako sa patrí na svätých;  4  ani mrzkosť, ani bláznivé reči a vtipkovanie - čo sa nepatrí; ale radšej dobrorečenie.  5  Lebo vedzte a uvedomte si, že ani jeden smilník, ani nečistý alebo lakomec, ktorý je modloslužobníkom, nemá dedičstvo v kráľovstve Kristovom a Božom.  6 Nikto nech vás nezvedie prázdnymi rečami, lebo pre toto prichádza hnev Boží na neposlušných synov.  7  Nebuďte teda ich spoluúčastníci.  8  Veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi; ako deti svetla žite.  9  Lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde;“

Lk 11,14-28:

„ 14  A vyháňal démona, ktorý bol nemý. Keď démon vyšiel, nemý prehovoril. A zástupy sa divili.  15  Ale niektorí z nich povedali: Belzebubom, kniežaťom démonov, vyháňa démonov.  16  A iní, aby ho pokúšali, žiadali od Neho znamenie z neba.  17  Ale On poznal ich zmýšľanie a riekol: Každé rozdelené kráľovstvo pustne a dom rozdvojený proti sebe padá.  18  Keď je teda i sám satan rozdelený proti sebe, akože obstojí jeho kráľovstvo? Lebo hovoríte, že ja mocou Belzebuba vyháňam démonov.  19  Ale ak ja Belzebubom vyháňam démonov, čím ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vám sudcami.  20  Ale ak ja prstom Božím vyháňam démonov, tak iste prišlo k vám kráľovstvo Božie.  21  Keď si silný ozbrojenec stráži dvor, jeho imanie je na pokoji.  22  Ale keď príde silnejší než on a premôže ho, odoberie mu všetku zbraň, v ktorú dúfal, a čo ukoristil, rozdá.  23  Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozptyľuje.  24  Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po miestach bez vody a hľadá odpočinok; a keď nenájde, povie si: Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel.  25  A keď príde, nájde ho vymetený a vyzdobený.  26  Vtedy ide a vezme so sebou iných sedem duchov, horších od seba, a vojdúc prebývajú tam. A tak sú posledné veci onoho človeka horšie než prvé.  27  Keď to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala Mu: Blahoslavený život, čo Ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval!  28  On však riekol: Omnoho blahoslavenejší sú tí, čo počuli slovo Božie a zachovávajú ho.“

AMEN.


5. Na znak toho, že sme vierou prijali počuté slová epištoly a evanjelia, vyznajme spoločne vieru v Trojjediného Pána Boha slovami Apoštolského vyznania:

Verím v Boha Otca všemohúceho...

6. Pieseň ES 94

7. Zamyslenie nad Božím slovom ( Prvý list Timoteovi 4,7b ):

„...cvič sa v pobožnosti.“ Amen.

Milí bratia, milé sestry, milí priatelia,

         včera sme mali možnosť vidieť našu veľmi talentovanú, usilovnú, ale aj ľudsky skromnú lyžiarku Petru Vlhovú na ďalších pretekoch Svetového pohára, tentokrát v Jasnej. Aj Petra, aj jej priaznivci túžili po tom, aby na domácej pôde vyhrala, ale aj včerajšie 2.miesto v slalome je krásnym výsledkom. Za jej úspechmi stojí nespočetné množstvo náročných tréningov, mnoho odriekania, ale aj radosť z toho, čo robí a túžba neustále sa zlepšovať a víťaziť.

         Kiež by sme v kresťanských „tréningoch“ mali takúto vytrvalosť a sebadisciplínu. Apoštol Pavol píše mladému Timoteovi mnoho rád, medzi inými ho nabáda , aby sa cvičil v pobožnosti. Ak chceme duchovne napredovať, je nevyhnutné, aby sme aj v tejto oblasti mali sebadisciplínu. Je dôležité mať správny vzťah s Bohom- denne spoznávať z Jeho slova vôľu pre svoj život a denne sa s Ním rozprávať. Bez tohto nemôže byť správny duchovný tréning, ktorý bude mať za následok napredovanie.
         

         Naša fyzická kondícia- na rozdiel od Petry Vlhovej- nie je dobrá. Podpísala sa pod to aj pandémia. Aká je však naša duchovná kondícia? Nespohodlneli sme aj v nej?
         Témou dnešnej nedele je premoženie zlých žiadostí. Ako budeme môcť víťaziť nad zlými žiadosťami, ktorých je v nás aj okolo nás veľmi veľa, ak nevieme zvíťaziť ani nad vlastnou pohodlnosťou a necvičíme sa v pobožnosti? Pôstny čas je príležitosťou pre prehodnotenie svojich doterajších mylných postojov. Je príležitosťou pre každodenné tréningy v pobožnosti, aby sme mali silu odolávať a víťaziť nad zlými žiadosťami, nad všetkým, čo chce odpútať našu pozornosť od správnej cesty- nasledovania Pána Ježiša.

         V jednom africkom kmeni má každý domorodý kresťan svoje súkromné miesto v džungli, kde sa chodí modliť. Chodníček, ktorý vedie k tomu miestu, si každý domorodec vysekal a vyčistil sám. Keď niekto začal zanedbávať svoj modlitebný život, bolo to hneď vidieť. Stačilo ho na to upozorniť jednou celkom jednoduchou vetou: „ Vidím, že na tvojom chodníku začína akosi rásť tráva.“
         V rozhovoroch s Bohom nie je stratou jediné slovo. Preto sa s Ním denne rozprávajme.
         V chodení s Bohom nie je stratou jediný krok. Preto s Ním denne kráčajme.
         V čakaní na Boha nie je stratou jediný okamih. Preto naň čakajme a denne si čítajme Jeho slovo.
Mohli by sme parafrázovať slová apoštola Pavla a napísať: „ Cvič sa v živote s Bohom a daj pozor, aby tvoj duchovný chodník nezarástol.“ Toto by mohol byť odkaz apoštola Pavla aj pre nás, pretože iba tak obstojíme a môžeme premáhať zlé žiadosti v nás a okolo nás.

Amen.


Pomodlime sa:

Drahý Pane, ďakujeme Ti , že Ty sa nielen dotýkaš svojím slovom našich životov, ale nás chceš aj viesť. Nenechávaš nás opustených v našom duchovnom tréningu. Odpusť nám, prosíme, že neraz veľmi málo trénujeme. Neraz nedokážeme zaprieť samých seba. Pomôž nám pracovať na intenzívnom duchovnom tréningu pod Tvojím vedením. Len tak budeme môcť obstáť a víťaziť nad všetkým , čo nás chce premôcť.

Amen.


Teraz sa spoločne pomodlime modlitbu Pánovu:
Otče náš, ktorý si v nebesiach...

6. Pieseň ES 638

7. Záverečné požehnanie

Prijmite požehnanie:
Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás!
Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý!
Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj! Amen.


-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Milí bratia, milé sestry, milé deti, milí mladí priatelia,

prajem Vám požehnanú tretiu pôstnu nedeľu !
Nech nám Pán Boh pomáha premáhať zlé žiadosti, ktorých je v dnešnom svete neúrekom.

                             S úctou

                                                                   Vaša farárka

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch