Kázne

Domáca pobožnosť na 3. nedeľu po Veľkej noci (25. apríl 2021)

1. Úvod

V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

2. Odriekanie 10 Božích prikázaní:

Milí domáci, aby sme si všetci pripomenuli Boží zákon, odriekajme spoločne desať Božích prikázaní:

Ja som Hospodin, tvoj Boh ...

3. Pieseň ES 151

4. Vypočujme si spoločne slová epištoly a  evanjelia, ako ich máme napísané v Prvom liste Petra 2,11-17 a v Evanjeliu podľa Jána 16,16-22:

1Pt 2,11-17:

„Milovaní, napomínam vás ako cudzincov a hostí, aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby- vidiac vaše dobré skutky- oslavovali Boha v deň navštívenia pre to, pre čo vás (teraz) ohovárajú ako zločincov. Poddaní buďte kvôli Pánovi každému ľudskému zriadeniu, či už kráľovi ako najvyššiemu, alebo vladárom, ktorých On posiela trestať všetkých, čo zle robia a chváliť tých, čo dobre robia. Lebo to je vôľa Božia, aby ste dobre robiac, umlčali nerozumnosť nevedomých ľudí ako slobodní, ktorým sloboda nie je zásterkou zlosti, ale ako Boží služobníci! Všetkých si uctite, bratstvo milujte, Boha sa bojte, kráľa ctite!“

J16,16-22:

„Máličko, a neuvidíte ma; zase máličko, a uvidíte ma. Hovorili si niektorí z Jeho učeníkov: Čo je to, že nám hovorí: Máličko, a neuvidíte ma, a zase máličko, a uvidíte ma? a: Idem k Otcovi? Hovorili si teda: Čo je to, že hovorí: Máličko? Nevieme, čo hovorí. Ježiš zbadal, že sa Ho chcú spýtať, a riekol im: O tom sa hádate medzi sebou, že som povedal máličko, a neuvidíte ma, a zase máličko, a uvidíte ma? Veru, veru vám hovorím: Vy budete plakať a nariekať, ale svet sa bude radovať; vy budete zarmútení, ale váš zármutok sa premení na radosť. Žena, keď rodí , má zármutok, pretože prišla jej hodina. Ale keď porodila dieťa, nespomína viac na úzkosť pre radosť, že sa človek narodil na svet.“ AMEN.

5. Na znak toho, že sme vierou prijali počuté slová epištoly aj evanjelia, vyznajme spoločne vieru v trojjediného Pána Boha slovami Apoštolského vyznania:

Verím v Boha Otca všemohúceho...

6. Pieseň ES 260

7. Zamyslenie nad Božím slovom ( Kolosenským 3,1-3)

Pomodlime sa:

K Tebe sa vo viere vinieme, Kriste Pane,
veď v Tebe Vzkriesenom aj my základ žitia máme
Tu časne- vo viere- Tam v sláve plnosti -
Len pomôž dôjsť k Tebe- Do slávnej Večnosti.     Amen.

 

„Ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej. Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi. Veď ste umreli, a váš život je skrytý s Kristom v Bohu.“

Amen.

 

Milé sestry, milí bratia!

        Dnešná nedeľa má latinský názov Jubilate= Plesajte! Oslavujte! Pôvod tohto názvu je v úvode   66. žalmu: „Zvučne plesaj Bohu, celá zem, ospevujte slávu Jeho mena a slávnym robte Jeho chválospev! Povedzte Bohu: Aké úžasné sú Tvoje skutky!

        Aké výstižné slová aj pre naše dnešné služby Božie, ktoré sa konajú po takom dlhom čase. A aj keď si uvedomujeme, v akých krehkých okolnostiach sa stále nachádzame, cítime v srdci úprimnú radosť a vďaku voči Pánu Bohu, že sa opäť môžeme stretnúť s Ním v spoločenstve bratov a sestier. Zároveň má však v tomto veľkonočnom období naša túžba oslavovať Pána Boha jeden veľmi hlboký základ - Pán Ježiš Kristus bol vzkriesený z mŕtvych a to je dôvod k nesmiernej radosti.

        Okrem názvu má však dnešná nedeľa aj svoju tému- Rozlúčka a návrat. Tu by sme mohli jednoznačne hovoriť o tom, že sa myslí na skutočnosti, na ktoré Pán Ježiš pripravoval svojich učeníkov- na svoju smrť a vzkriesenie. Zároveň si však môžeme všimnúť aj ďalšiu možnosť – odchod Božieho Syna z toho najužšieho a najdôvernejšieho spoločenstva v nebi s Otcom a s Duchom Svätým a po splnení svojho poslania na tejto Zemi Jeho návrat do nebies. No môžeme mať pred sebou ešte ďalšiu možnosť - rozlúčka človeka s hriechom a jeho zabehanou hriešnou životnou cestou a jeho návrat k Bohu. A práve túto myšlienku si v zmysle prečítaných biblických slov z Listu apoštola Pavla Kolosenským všimneme.

         Apoštol Pavol napísal tento list maloázijskému cirkevnému zboru v Kolosách z väzenia v Ríme. Bol veľmi znepokojený náboženským relativizmom niektorých veriacich, ktorí vnášali pohanské prvky a svetskú filozofiu do kresťanskej viery. Týmto listom bojuje proti falošnému učeniu a zároveň prináša jasné učenie o tom, že Ježiš Kristus zaplatil za naše hriechy a zmieril nás s Bohom. Práve pri pohľade na Neho- na dokonalý Boží obraz- máme vidieť, akými sa máme stať.

         Aj v dnešnej neľahkej dobe sa musíme mať na pozore pred relativizovaním Božích princípov aj Božieho slova . Niekedy sa môže do popredia predierať veľa ľudského, veľa snahy zapáčiť sa tomuto svetu. Tým všetkým sa nám však stráca Kristus.

         V 3. kapitole spomínaného listu hovorí Pavol o správaní kresťana- s Kristom kresťan získava novú hodnotu života a má zanechať staré spôsoby: „ Ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej. Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi.“ Mohli by sme povedať , že apoštol radí, aby kresťan nebol prízemným človekom, príliš zameraným na materiálne hodnoty a zabehané spôsoby svojho hriešneho života, ale má byť človekom, orientovaným na Pána Boha a Jeho pôsobenie. Svoje správanie môžeme zmeniť iba vtedy a iba tak, ak sa plne vložíme do Božích rúk a necháme Pána Ježiša, aby nás urobil takými , akými nás chce mať. Ak sa zameriame na Krista, budeme vidieť život z Božej perspektívy. Čím viac sa pozeráme na svet z tej Božej perspektívy- na ktorú sa máme upriamovať- tým viac žijeme v súlade s Pánom Bohom. Tým viac teda môžeme prežívať , čo to znamená rozlúčiť sa so starým spôsobom života a vrátiť sa k Bohu, ktorý ako jediný má moc radikálne meniť naše životy.  To je dôvod na radostnú oslavu Pána Boha a Jeho vykupiteľského diela , to je dôvod, aby sme plesali nad jedinečným darom nového života v Kristovi a skrze Krista. Len vďaka Nemu sa môžeme vrátiť k Bohu tak, ako to urobil márnotratný syn, keď sa rozlúčil so starým- materiálne zameraným spôsobom života a vrátil sa k svojmu otcovi.

Amen.

Pomodlime sa:

Drahý Bože, ďakujeme Ti za dielo vykúpenia v Pánovi Ježišovi Kristovi. Ďakujeme Ti za to, že sa môžeme rozlúčiť so starým spôsobom života a skrze Krista sa vrátiť k Tebe a začať odznova. Ďakujeme, že môžeme hľadieť hore a nebyť tak veľmi zviazaní materiálnymi vecami. Ďakujeme Ti, že Tvoja láska k nám je nesmierna. Odpusť nám, prosíme, že sa Ti strácame a nedávame sa Ti nájsť. Prosíme Ťa, zmeň to.       Amen.

Teraz sa spoločne pomodlime modlitbu Pánovu:

Otče náš, ktorý si v nebesiach...

6. Pieseň ES 132

7. Záverečné požehnanie

Prijmite požehnanie:

Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás!
Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý!
Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj! Amen.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Milí bratia, milé sestry, milí priatelia,

nech Vás dnešné Božie slovo povzbudí k oslavovaniu Pána Boha a Jeho zachraňujúcich skutkov.
Premýšľajme nad tým, s čím sa máme vo svojom živote rozlúčiť, čo nám bráni vrátiť sa k Bohu.

                         S úctou
                                                            Božidara Bašková, Vaša administrátorka

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch