Kázne

Domáca pobožnosť na 2.pôstnu nedeľu
( 28. február 2021 )


1. Úvod

V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

2. Odriekanie 10 Božích prikázaní:
Milí domáci, aby sme si všetci pripomenuli Boží zákon, odriekajme spoločne desať Božích prikázaní:

Ja som Hospodin, tvoj Boh ...

3. Pieseň ES 97

4. Vypočujme si spoločne slová epištoly a evanjelia, ako ich máme napísané v Prvom liste Tesalonickým 4,1-7 a v Evanjeliu podľa Matúša 15,21-28:

1Tes4,1-7:

„ 1  Napokon však prosíme vás, bratia, a napomíname v Pánovi Ježišovi, aby ste sa vždy viac rozhojňovali v tom, čo ste od nás prijali, totiž, ako máte žiť - ako už aj žijete - a páčiť sa Bohu.  2  Veď viete, aké príkazy sme vám dali v mene Pána Ježiša.  3  Lebo to je vôľa Božia: vaše posvätenie. Zdržiavajte sa smilstva,  4  a nech si každý z vás vie získať manželku s posvätnosťou a úctivosťou,  5  nie s vášnivou žiadostivosťou ako pohania, ktorí nepoznajú Boha.  6  Nech sa nikto vo svojom počínaní nedopúšťa prehmatov a neklame brata, pretože pomstiteľom všetkého toho je Pán, ako sme vám to už skôr povedali a osvedčili.  7  Lebo Boh nás nepovolal k nečistote, ale v posvätení.“

Mt 15,21-28:

„ 21  Potom odišiel Ježiš a utiahol sa do krajov Týru a Sidonu.  22  A hľa, kanaánska žena prišla z oných končín a kričala: Zmiluj sa nado mnou, Pane, Syn Dávidov! Dcéra sa mi strašne trápi, posadnutá démonom.  23  On jej však neodpovedal ani slovo. I pristúpili učeníci a prosili Ho: Odbav ju, lebo kričí za nami.  24  Odvetil: Ja som poslaný len k strateným ovciam domu izraelského.  25  Ale ona prišla, padla Mu k nohám a prosila: Pane, pomôž mi!  26  On však odvetil: Nie je dobré vziať deťom chlieb a hodiť šteňatám.  27  Odpovedala Mu: Áno, Pane, ale veď aj šteňatá jedávajú z omrviniek, ktoré padajú zo stola ich pánov.  28  Na to jej povedal Ježiš: Ó, žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš! A ozdravela jej dcéra v tú hodinu.“

AMEN.


5. Na znak toho, že sme vierou prijali počuté slová epištoly a evanjelia, vyznajme spoločne vieru v Trojjediného Pána Boha slovami Apoštolského vyznania:
Verím v Boha Otca všemohúceho...

6. Pieseň ES 105

7. Zamyslenie nad Božím slovom (Matúš 11,29 ):

„Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci, a nájdete si odpočinutie duše.“ Amen.

 

Milí bratia, milé sestry, milí priatelia,

         predstava jarma je už mnohým dnešným ľuďom vzdialená. Dnes si už ani nevieme predstaviť, že by sme niekde uvideli ťažné zvieratá, ktoré majú na sebe jarmo, teda ťažký drevený postroj. Väčšinou sa tento postroj pripájal k náradiu, ktoré zvieratá ťahali. Ak ho mali na sebe, znamenalo to, že budú celý deň veľmi ťažko pracovať.

        Dnes by sme toto slovo mohli zameniť za slovo bremeno. A to je niečo, čo si vieme veľmi dobre predstaviť- keď musíme niesť na svojich pleciach niečo, čo nás veľmi ťaží, čo nám nedovolí voľne kráčať, či už v doslovnom , alebo prenesenom slova zmysle. Bremená ľudí v dobe Pána Ježiša boli určite iné ako tie dnešné. No je jedno bremeno , ktoré je to isté pre všetkých ľudí každej doby. A tým je bremeno hriechu. Nosíme si ho vo svojom živote všetci. Rozdiel však je, či si ho uvedomujeme, alebo nie. Neraz sú tie naše hriechy - bremená veľmi ťažké. Pravdou je, že v bežnom živote by sme sa snažili čo najskôr bremena zbaviť. Prečo to tak nerobíme aj s bremenom hriechu? Naopak, s týmto bremenom chodíme neraz dlhé roky a dobrovoľne. Akosi sa ho nechceme vzdať. Pritom je to veľmi nebezpečný stav. Nemyslíme na Pána Boha, zato v prípade životných ťažkostí je hneď na prvom mieste v hľadáčiku našej kritiky.

        Je to podobné ako v nasledujúcom príbehu: Istý holič, ktorý neveril v Boha, sa cestou cez špinavé a chudobné predmestie veľkomesta rozprával s kazateľom. Počas rozhovoru skepticky poznamenal: „Ak existuje dobrý Boh, prečo dovolí všetku túto biedu, chudobu, trápenie a násilie medzi týmito ľuďmi? Prečo ich nezachráni a nevyslobodí z tejto špiny?“

       V tom okamihu sa vedľa cesty objavil muž, ktorý chcel prejsť cez cestu. Bol neoholený a špinavý. Dlhé rozcuchané vlasy mu siahali až po plecia. Kazateľ ukázal na toho muža a povedal: „Si holič a tvrdíš, že si dobrý človek. Prečo dovolíš, aby tento muž chodil taký neupravený a neoholený?“
„Prečo, prečo...“ nervózne zareagoval holič. „Nikdy neprišiel za mnou, aby som ho dal do poriadku.“
„Vystihol si to presne!“ povedal kazateľ. „ Ľudia sú takí, akí sú, pretože nikdy neprišli za Bohom, aby im pomohol.“

        Pritom stačí tak málo. Prísť k Nemu a zložiť tie svoje bremená hriechu pod Kristov kríž. On zobral na seba naše bremená a vyniesol ich na kríž. Toto sa máme od Neho naučiť. Urobil to z lásky a v pokore, aby nám mohol dať „odpočinutie duše“ , teda vnútorný pokoj, ktorý pramení zo zmierenia s Bohom, z milosti, ktorú nám skrze Krista dáva Boh.

       Len takýmto spôsobom môžeme zápasiť o posvätenie- prichádzať so svojimi každodennými bremenami pod Kristov kríž a prijímať odpustenie hriechov, ktoré je nám dané bez akýchkoľvek našich zásluh zdarma, z Jeho milosti. Prežívajme tento pôstny čas v tomto vedomí.

Amen.


Pomodlime sa:

Drahý Bože, ďakujeme Ti za to, že Tvoj milovaný Syn zobral na seba naše bremená hriechu. Nechce nás nechať samých v tejto ťažkej situácii. Prosíme Ťa, odpusť nám, že si tak málo uvedomujeme svoju hriešnosť a všetky tie bremená, ktoré vo svojom živote nosíme a ktorých sa tak neradi vzdávame. Buď naším Záchrancom, odpusť nám, prosíme, naše hriechy a daruj nám svoj pokoj, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum.

Amen.


Teraz sa spoločne pomodlime modlitbu Pánovu:
Otče náš, ktorý si v nebesiach...

6. Pieseň ES 493

7. Záverečné požehnanie

Prijmite požehnanie:
Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás!
Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý!
Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj! Amen.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

           Milí bratia, milé sestry, milé deti, milí mladí priatelia,

prajem Vám požehnanú druhú pôstnu nedeľu ! Nech nám Pán Boh pomáha v zápase o posvätenie.

                                    S úctou
                                                                    Božidara Bašková, Vaša administrátorka

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch