Kázne

Domáca pobožnosť na 2. nedeľu po Veľkej noci (18. apríl 2021)

1. Úvod

V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

2. Odriekanie 10 Božích prikázaní:

Milí domáci, aby sme si všetci pripomenuli Boží zákon, odriekajme spoločne desať Božích prikázaní:

Ja som Hospodin, tvoj Boh ...

3. Pieseň ES 230

4. Vypočujme si spoločne slová epištoly a aj evanjelia, ako ich máme napísané v Prvom liste Petra 2,21-25 a v Evanjeliu podľa Jána 10,11-16:

1Pt2,21-25:

„lebo na to ste boli povolaní; pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali Jeho šľapaje . On nikdy hriechu neučinil , ani ľsti nebolo v Jeho ústach ; keď Mu zlorečili, nezlorečil; keď trpel, nehrozil, ale porúčal Tomu, ktorý spravodlivo súdi; na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti; Jeho krvavé rany vás uzdravili. Boli ste ako blúdiace ovce, ale teraz ste navrátení Pastierovi a Biskupovi vašich duší!“

J10,11-16:

„ Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastier, a ovce nie sú jeho, (keď) vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká, a vlk ich chytá a rozháňa; (nájomník uteká), pretože je nájomník, a nedbá o ovce. Ja som dobrý pastier: poznám svoje a mňa poznajú moje, ako ma pozná Otec, aj ja poznám Otca, a život kladiem za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím viesť, a počujú môj hlas, a bude jedno stádo a jeden pastier.“ AMEN.

5. Na znak toho, že sme vierou prijali počuté slová epištoly aj evanjelia, vyznajme spoločne vieru v trojjediného Pána Boha slovami Apoštolského vyznania:

Verím v Boha Otca všemohúceho...

6. Pieseň ES 512

7. Zamyslenie nad Božím slovom (Ezechiel 34,15.16a )

„Ja sám budem pásť svoje stádo a ja mu umožním odpočívať- znie výrok Hospodina , Pána. Stratené vyhľadám, porozháňané zavrátim, poranené obviažem a choré posilním. “
Amen .

Milé sestry, milí bratia, milí priatelia!

         V dnešnej dobe sa slová o stáde či stádovitosti chápu vo veľmi negatívnom zmysle. Vyvolávajú v nás myšlienky o nerozmýšľajúcom a slepo poslúchajúcom množstve ľudí. Od takéhoto chápania však majú naše biblické slová veľmi ďaleko. Pán Boh z nás nechce mať nepremýšľajúcich ľudí, práve naopak. Byť kresťanom neznamená byť nerozmýšľajúcim a nepýtajúcim sa Božím dieťaťom.

         Skúsme sa však najskôr vrátiť k prorokovi Ezechielovi a spoznať ho trochu bližšie. Ezechiel bol ako 25-ročný spolu so svojou manželkou medzi desaťtisíc Židmi odvlečený do babylonského zajatia v roku 597 pred Kristom. Po štyroch rokoch života v Babylone bol Bohom povolaný , aby prorokoval. Do prorockého úradu sa totiž pasovali viacerí falošní proroci, ktorí klamali židovských vyhnancov o skorom návrate do Júdska. Ezechiel ľud varoval a pripravoval ich na to, že ich pobyt sa v Babylónii predĺži. No nezabudol ani na Božie proroctvá o obnovení Izraela, o ich opätovnom zhromaždení do ich krajiny pod vedením Dobrého Pastiera. A práve z tohto proroctva, ktoré bolo plné nádeje, sú aj naše dnešné biblické slová.

         Boh ako starostlivý Pastier nevyužíva ovečky k svojmu prospechu, ako to neraz robili pastieri Izraela. On sa –na rozdiel od nich- postará o všetko, čo jeho ovečky (Boží ľud) potrebujú. Božie slovo na viacerých miestach upriamuje našu pozornosť na starostlivého Pastiera( Žalm 23) a na dobrého Pastiera (J10,1nn), ktorým je Pán Ježiš. Boh ako starostlivý a dobrý Pastier sa nemení v žiadnej dobe. To my sme tí, ktorí sa Mu vzďaľujú a strácajú sa z Jeho láskavej prítomnosti. Presne tak, ako sa Mu neraz vzďaľoval izraelský národ, sa vzďaľujeme aj my. No aj pre nás znie povzbudivé Božie zasľúbenie z dnešného proroctva-„ stratené vyhľadám, porozháňané zavrátim, poranené obviažem a choré posilním.“ Keď sme v Božom slove prirovnaní k ovečkám, nie je to nijaké ponižujúce ani znehodnocujúce prirovnanie. Neraz sa cítime stratení a poranení. Aj dnešná doba nám dáva pocit stratenosti, neistoty . Nevieme, čo bude ďalej. Nevieme, ako dlho budeme ešte súčasnej situácii vystavení. No aj napriek neistým vonkajším okolnostiam máme jednu istotu - Boh sa nás nevzdáva, On nás neopúšťa, ale stará sa o nás ako Pastier, ktorému záleží na každej jednej ovečke. Vie o našich obavách a starostiach, a preto prichádza aj s úvodnými slovami starostlivosti, že On sám bude pásť svoje stádo a aj mu umožní odpočívať -teda nabrať síl. Takéto jedinečné načerpanie síl nám dáva cez svoje slovo. Využívajme tieto možnosti a berme ho do rúk každý deň, pretože aj takto sa o nás Boh ako Pastier stará a umožňuje nám nabrať nových síl do života. Záleží mu na každom človeku. Svoju lásku prejavil každému vo svojom Synovi a skrze Neho. Tak veľmi nás miloval a miluje.

         Na jednej prednáške povedal prednášajúci svojim poslucháčom: „Pred sebou máte sto sviečok a každá má číslo. Vyberte si jedno číslo podľa toho, čo si myslíte o tom, akú hodnotu máte pre druhých ľudí.“ Každý si vyberal čísla ako desať, dvadsať, päťdesiat... Nikto však nespomenul stovku. Potom sa ich spýtal: „Prečo nikto z vás nepovedal to  najväčšie číslo? Veď sami pre seba by ste mali mať tú najväčšiu hodnotu. Nemali by ste pozerať na to, čo si o vás myslia iní. Názor iných nevypovedá o tom, akí v skutočnosti ste. V Božích očiach budete mať vždy hodnotu sto percent. Preto sa nebojte povedať si, možno aj každý deň: Moja hodnota je sto percent.“

         Tento príbeh nás určite nechce viesť k pyšnému a sebavedomému postoju nezdravej sebalásky. Tento príbeh chce upriamiť našu pozornosť na milujúceho nebeského Otca, o ktorého láske a záujme o nás si každý z nás môže povedať: „ Lebo tak Boh miloval tento svet- a teda aj mňa - že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý -a teda aj ja - kto verí v Neho.“ Boh je skrze Pána Ježiša milujúcim a láskavým Pastierom každého z nás. V Pánovi Ježišovi sa aj pre nás stali skutočnosťou slová: „Ja sám budem pásť svoje stádo a ja mu umožním odpočívať... Stratené vyhľadám, porozháňané zavrátim, poranené obviažem a choré posilním.“ Myslime na to túto nedeľu, ktorej témou je Dobrý Pastier.

Amen.

Pomodlime sa:

Dobrý nebeský Pastier, ďakujeme Ti za Tvoj úprimný záujem o každého z nás. Tvoja láska k nám bola dokázaná na golgotskom kríži. Ty sám najlepšie vidíš do životnej situácie každého jedného z nás a aj do situácie celého sveta. Odpusť nám, že Ťa málo hľadáme a nasledujeme. Odpusť, že pre tento svet často nie sme správnym svedectvom. Buď s nami, prosíme, ujímaj sa nás aj naďalej ako ten Dobrý Pastier.           Amen.

Teraz sa spoločne pomodlime modlitbu Pánovu:

Otče náš, ktorý si v nebesiach...

6. Pieseň ES 465

7. Záverečné požehnanie

Prijmite požehnanie:

Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás!
Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý!
Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj! Amen.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

         Milí bratia, milé sestry, milí priatelia,

nech Vás dnešné Božie slovo posilní vo viere, že sme v milujúcich rukách Dobrého Pastiera.

                         S úctou
                                                        Božidara Bašková, Vaša administrátorka

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch