Kázne

Domáca pobožnosť na 1.slávnosť vianočnú (25. december 2020)

1. Úvod

                     V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen


2. Odriekanie 10 Božích prikázaní:


Milí domáci, aby sme si všetci pripomenuli Boží zákon, odriekajme spoločne desať Božích prikázaní: Ja som
Hospodin, tvoj Boh ...


3. Pieseň ES 31


4. Vypočujme si spoločne slová žalmu, epištoly a evanjelia, ako ich máme napísané v Žalme 96,1-3.10-13; v Liste Títovi 2,11-14 a v Evanjeliu podľa Lukáša 2,15-20:

Ž96,1-3.10-13:

„Spievajte Hospodinovi novú pieseň, spievaj Hospodinovi, celá zem! Spievajte Hospodinovi, dobrorečte Jeho menu, zvestujte Jeho spásu deň čo deň!  O Jeho sláve rozprávajte medzi pohanmi, o Jeho divných skutkoch medzi všetkými národmi! Hláste medzi pohanmi, že Hospodin je Kráľom! Skutočne: upevnená je zem a nekláti sa! On spravodlivo súdi národy. Nech radujú sa nebesá a jasá zem, nech hučí more i to, čo ho napĺňa! Nech jasá pole so všetkým, čo je na ňom! Nech plesajú vtedy všetky stromy lesa pred Hospodinom! Lebo prichádza, prichádza súdiť zem. V spravodlivosti bude súdiť svet a národy vo svojej vernosti.“


Tit 2,11-14:

„Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, vychovávajúca nás, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete, očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý sa vydal za nás, aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti a očistil vzácny ľud, horliaci za dobré skutky. “


L2,15-20:

„ Keď anjeli odišli od nich do neba, povedali si pastieri: Poďme až do Betlehema a pozrime sa, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán. Poponáhľali sa teda a našli Máriu a Jozefa i nemluvniatko uložené v jasliach. Keď to videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o dieťatku. A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im pastieri hovorili. Ale Mária zachovala si toto všetko a premýšľala o tom v srdci. Potom sa pastieri vrátili, oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.“

AMEN.


5. Na znak toho, že sme vierou prijali počuté slová žalmu, epištoly aj evanjelia, vyznajme spoločne vieru v Trojjediného Pána Boha slovami Apoštolského vyznania:
                Verím v Boha Otca všemohúceho...

6. Pieseň ES 47


7. Zamyslenie nad Božím slovom (1J 4,9 )


Pomodlime sa: Pri jasliach stojím pokorne, ó Ježiši, môj život!
K nohám Ti kladiem ochotne, čo dala Tvoja milosť:
svoj rozum, srdce dávam Ti, veď nemám iné poklady,
môj život celý prijmi. Amen.


„V tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho jednorodeného Syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze Neho.“

                                                                   Amen.


       Milé sestry, milí bratia, milé deti , milí mladí priatelia!


       Keď Albert Einstein v roku 1916 ako 37-ročný sformuloval svoju teóriu relativity, mal o nej v aule Vysokej školy technickej vo švajčiarskom Zürichu zaujímavú prednášku. Keď ju dokončil, zostal na pódiu nehybne stáť so zavretými očami. Mnohí poslucháči si mysleli, že mu prišlo zle. Niekoľkominútové ticho bolo takmer neznesiteľné.
Každý totiž čakal, že k svojim slovám ešte niečo pridá. Konečne Einstein zdvihol hlavu, otvoril oči a na jeho unavenej tvári sa objavil úsmev: „Nad nami je úžasná sila- začal- taká strašná, že ju žiadny ľudský rozum nemôže pochopiť. Mohla by v niekoľkých sekundách zničiť celý vesmír, celý svet.“ Na jeho tvári potom zažiaril zvláštny víťazný úsmev: „Ale to ešte nie je všetko. Nad touto strašnou ničiacou silou je ešte niečo silnejšie. Viete, čo je to za silu? Mnohí z vás to ani netušia. Je to Božia láska. Vo vesmíre všetko visí akoby na neviditeľnej niti. A ja sám nemôžem urobiť nič iné, než sa pokloniť tejto Láske.“ A vtedy si Einstein v aule plnej ľudí kľakol.
       Dnes – na 1. sviatok vianočný- si pripomíname neopakovateľnú udalosť, keď sa Boh z lásky k nám ľuďom stal trpiacim človekom. Uvedomujeme si veľkosť tohto nesmierneho Božieho daru, veľkosť Božej lásky? Ak by sme si dostatočne uvedomovali, čo vykonal Boh tým, že sa v Ježišovi stal človekom, robili by sme to, čo vidíme u pastierov, u troch mudrcov v Betleheme a čo sa tak krásne podarilo vyjadriť Albertovi Einsteinovi: Nemôžeme urobiť nič iné , len sa pokloniť tejto Láske. Boh sa stal človekom, aby sa človek mohol stať Božím dieťaťom.
      V tej betlehemskej noci sa narodilo dieťa, ktorého životný koniec bol v ľudských očiach totálnou prehrou. A predsa sa stal najvýznamnejším Víťazom v dejinách. Víťazom nad smrťou. Víťazom Lásky nad nenávisťou.

      Apoštol Ján hovorí v prečítaných slovách práve o Božej láske, o tom, že jej prejavom je skutočnosť, že Boh pre záchranu človeka poslal na svet svojho jednorodeného Syna.  Do tmy tohto sveta posiela svetlo svojej lásky.
      V ľudskom chápaní je láska neraz zdeformovaná. Človek si často túto zdeformovanú predstavu lásky povýši nad všetko ostatné. Svet pod vplyvom hriešneho egoizmu a svojho povrchného chápania lásky pošpinil skutočnú lásku. Zo zdeformovanej podoby lásky urobil boha. Drží sa celou silou mylnej skutočnosti, že ľudské predstavy lásky sú bohom. No rovnica láska je boh neplatí. Platí presne opačná rovnica- Boh je láska.
      Podľa všeobecne rozšírených názorov láska spôsobuje, že sa človek cíti dobre, pretože sa napĺňajú jeho predstavy o láske, a tak môže neraz človek druhého človeka len používať na napĺňanie svojich egoistických predstáv o láske. Neraz sú ľudia ochotní pre takto zdeformovanú predstavu o láske obetovať aj morálne zásady, len aby takúto nepravú lásku získali. To však nie je láska, ale egoizmus.
      Ak chceme prijať skutočnú lásku, musíme ju prijať z Božích rúk, lebo On je láska. Ak chceme žiť život v skutočnej láske, musíme sa naučiť milovať tak, ako miluje Boh- teda milovať bezpodmienečnou láskou. Z dokonalej a nesebeckej lásky Boh stvoril svet, stará sa o hriešnych ľudí v ňom. Pod vplyvom Jeho lásky sa môžeme skutočne slobodne rozhodovať pre dobro. Z nezištnej Božej lásky poslal Boh svojho Syna do nášho sveta, z nezištnej lásky Ježiš ochotne prijal toto poslanie, vzdal sa svojej slávy u Otca a prišiel v podobe malého Dieťaťa- Záchrancu.
      A v láske išiel ešte ďalej- z lásky k nám obetoval svoj život, aby nás zachránil pre večný život v Jeho kráľovstve. Prečo teraz v 1.sviatok vianočný spomínam skutočnosť, že Ježiš obetoval svoj život na kríži? Prečo hovorím o tejto bolesti v deň, keď sa máme radovať z Jeho narodenia? Pretože Vianoce a Veľká noc patria nerozlučne k sebe, dávajú zmysel iba spolu. A my by sme tak radi videli Ježiša iba ako malé bábätko v jasličkách v Betleheme. Tam ho chceme nechať natrvalo, nechceme, aby vyrástol a aby sme museli počúvať Jeho slová, ktoré by nás prinútili prehodnotiť svoj život, opustiť tie zabehané chodníky, opustiť zdeformované podoby lásky. A pritom to prehodnotenie svojho života pod vplyvom Božej lásky tak veľmi potrebujeme.
      Ak chceme prežívať plnohodnotný život a mať aj istotu večného života, musíme prísť takí , akí sme a pokľaknúť pred dokonalou Božou Láskou. Jedine táto láska nás môže zachrániť. Jedine táto Láska môže premôcť zlo v nás a okolo nás. Veď „v tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho jednorodeného Syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze Neho.“           Veríme tomu?

Amen.


Pomodlime sa:

Narodený Spasiteľ, Pane Ježiši. Stojíme v duchu pri betlehemských jasličkách. Hľadíme na Tvoju bezmocnosť, poníženosť, na všetku biedu, ktorá Ťa obklopuje. Nedokážeme zmerať tú prenesmiernu lásku, ktorá nám darovala Teba. Múdrosť a láska nášho nebeského Otca usúdila , že niet inej cesty ako Tvoj príchod do nášho hriešneho sveta a že len Ty nás dokážeš zachrániť z moci našich vín. Ďakujeme, že z lásky k nám si nezaváhal. Prosíme Ťa, naplň nás tou svojou bezhraničnou láskou, aby sme Ťa aj my milovali a rozdávali ju ďalej.

Amen.


Teraz sa spoločne pomodlime modlitbu Pánovu:
Otče náš, ktorý si v nebesiach...


8. Pieseň ES 39

9. Záverečné požehnanie


       Prijmite požehnanie:
Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás!
Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý!
Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj! Amen.


- . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . –


     Milí bratia, milé sestry, milé deti, milí mladí priatelia!


Prajem Vám požehnaný, Božím pokojom, radosťou, milosťou a skutočnou láskou naplnený 1. sviatok vianočný!

          S úctou
                            Božidara Bašková, Vaša administrátorka

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch