Kázne

Domáca pobožnosť na 1.slávnosť veľkonočnú (4. apríl 2021)

1. Úvod

V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

2. Odriekanie 10 Božích prikázaní:

Milí domáci, aby sme si všetci pripomenuli Boží zákon, odriekajme spoločne desať Božích prikázaní:

Ja som Hospodin, tvoj Boh ...

3. Pieseň ES 122

4. Vypočujme si spoločne slová žalmu, epištoly a evanjelia, ako ich máme napísané v Žalme 118,14-24; 1.Liste Korintským15, 1-11 a v Evanjeliu podľa Marka 16,1-8:

Žalm 118,14-24:

„ Moja sila a pieseň je Hospodin, On sa mi stal záchranou. Hlas plesania a spásy v stanoch spravodlivých: Pravica Hospodinova dokázala silu! Pravica Hospodinova je vyvýšená, pravica Hospodinova dokázala silu! Neumriem, ale žiť budem a hlásať budem skutky Hospodinove. Veľmi ma trestal Hospodin, smrti ma však nevydal. Otvorte mi brány spravodlivosti, nech vojdem nimi vďaku vzdávať Hospodinu. Toto je brána Hospodinova; ňou spravodliví vchádzajú. Ďakujem Ti, že si ma vyslyšal a bol si mojou záchranou. Kameň, ktorí zavrhli stavitelia, stal sa hlavným, uholným. Pochádza to od Hospodina, je to div v našich očiach. Toto je deň, ktorý učinil Hospodin: jasajme a radujme sa v ňom!“

1Kor 15,1-11:

„Pripomínam vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, aj zotrvávate v ňom, i spasenia dochádzate z neho, keď ho zachovávate tak, ako som vám ho zvestoval, leda ste nadarmo uverili. Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem, i ukázal sa Kéfasovi, potom dvanástim, potom zjavil sa naraz viac ako päťsto bratom, z ktorých väčšina žije až dosiaľ, niektorí však umreli. Potom ukázal sa Jakubovi, potom všetkým apoštolom a zo všetkých poslednému- ako nedochodčaťu - ukázal sa aj mne. Veď ja som najmenší z apoštolov, ani nie hoden menovať sa apoštolom, pretože som prenasledoval cirkev Božiu. Ale z milosti Božej som, čo som, a Jeho milosť nebola pri mne daromná. Veď viac som sa napracoval ako oni všetci, ale nie ja, lež milosť Božia, ktorá je so mnou. Preto, či ja, či oni, tak kážeme a tak ste uverili.“

Mk16,1-8:

„Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salome nakúpili voňavých vecí, aby šli a pomazali Ho. A v prvý deň po sobote veľmi včasráno prišli k hrobu, keď slnko vyšlo, a hovorili si: Kto nám odvalí kameň od otvoru hrobu? Ale keď pozreli, videli kameň odvalený; a bol veľmi veľký. Keď vošli do hrobu, uzreli mládenca, oblečeného do bieleho rúcha, sedieť na pravej strane, a preľakli sa. On im však povedal: Nebojte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Vstal, niet Ho tu; ajhľa, miesto, kde Ho boli položili. Ale choďte, povedzte Jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galiley; tam Ho uvidíte, ak vám povedal. I vyšli a utiekli od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a boli bez seba; a nikomu nič nepovedali, lebo sa báli.“

AMEN.

5. Na znak toho, že sme vierou prijali počuté slová žalmu, epištoly aj evanjelia, vyznajme spoločne vieru v trojjediného Pána Boha slovami Apoštolského vyznania:
Verím v Boha Otca všemohúceho...

6. Pieseň ES 602

7. Zamyslenie nad Božím slovom ( Ján 11,25 )

Pomodlime sa:

Ty si, Kriste, naším Pánom, čo vstal z mŕtvych v slávne ráno-
Aj nám pomôž, Pane milý, By sme novým žitím žili,
z hriechov denne povstávali-
Tak Ti slovom i životom vďaku vzdali. Amen.

„ Ja som vzkriesenie a život – kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie...“           Amen .

Milé sestry, milí bratia, milé deti , milí mladí priatelia!

        Aj keď dnešné Ježišove slová zazneli ešte počas Jeho pozemského života – počas rozhovoru s Martou, sestrou Lazara, ktorého vzkriesil Ježiš z mŕtvych- ukazujú na úžasnú pravdu, ktorá sa dokázala vo veľkonočné nedeľné ráno. Tou pravdou je skutočnosť, že Ježiš je Život sám, že je Pánom aj nad smrťou, ktorá nemôže mať nad Ním moc. Nielen Lazarov , ale aj Jeho prázdny hrob je toho dôkazom.

       Ježišovo vzkriesenie celému svetu ukázalo, že Boh prijal dokonalú obeť svojho Syna . Bola to dokonalá obeť zmierenia.Ako svätý a nevinný , ktorý zomieral namiesto nás, pre našu záchranu, nemohol zostať v hrobe. Porazil hriech, diabla aj smrť. Už nie sú potrebné žiadne iné obete. Človek by sa mohol aj roztrhať od pomýlenej snahy získať si Božiu priazeň, nikdy by nemohol získať na základe svojho života spasenie a večný život. Tie pre človeka získal Boží Syn. Len z milosti –prejavenej na kríži a dokázanej vzkriesením - môžeme byť zachránení. Ak sa snažíme seba postaviť namiesto Krista, klameme samých seba a Jeho obeť považujeme za nedostatočnú.

       Vďaka vzkrieseniu Pána Ježiša Krista máme aj my istotu vzkriesenia, a tak naša nádej ide až za hrob. Práve vzkriesenie je dôkazom toho, že smrť nie je absolútny koniec. Ako bol Kristus vzkriesený, aj my raz budeme vzkriesení. Ale nemýľme sa! Ak neveríme v tomto živote v Pána Ježiša Krista ako toho ukrižovaného za nás a vzkrieseného pre nás, ak v Neho neveríme ako v svojho Záchrancu, budeme nemilo prekvapení, pretože budeme vzkriesení k súdu a večnému odlúčeniu od Boha. Pokiaľ o Neho nestojíme v tomto živote, napraviť to po smrti už nebudeme môcť. Máme na to len čas nášho pozemského života, aby sme v Neho uverili a odovzdali mu svoj život. Mohli by sme to povedať aj takto- ak sa Ním necháme duchovne vzkriesiť, po telesnom vzkriesení zažijeme nekonečnú radosť, že po vzkriesení k súdu budeme s Ním môcť byť naveky v Božej sláve.

       Ježiš zasľúbil všetkým, ktorí v Neho veria: „Pretože ja žijem, aj vy budete žiť.“ (J14,19) Toto zasľúbenie je pre všetkých útechou a nádejou, je zároveň aj povzbudením k tomu, aby sme boli verní a vo viere v Neho zostali až do konca svojho života. Len tak s Ním budete môcť žiť aj vo večnosti.

      Niet významnejšej udalosti v dejinách sveta ako skutočnosť Ježišovej smrti a vzkriesenia, udalostí, ktoré majú moc meniť život každého človeka, ktorý otvorí Kristovi svoj život. Krásne to vyjadril apoštol Pavol v Liste Rímskym, kde o Ňom hovorí ako o Tom, ktorý bol vydaný pre naše hriechy a vzkriesený na naše ospravedlnenie. (R4,25)

      Je to márne, jednoducho sa nedá poprieť fakt, že Ježiš bol vzkriesený, veď sa zjavil vyše 500 ľuďom, ktorí dosvedčili , že žije (1K 15,5-8). Skúsme sa sami seba pýtať, ako tieto skutočnosti menia a formujú náš život. Skúmajme sa a hľadajme odpovede aj v týchto náročných časoch. Odpovedzme si na otázku - verím , že Ježiš zomrel aj za moje hriechy a vstal z mŕtvych na moje ospravedlnenie?

Amen.


Pomodlime sa:

Vzkriesený Kriste, ďakujeme Ti , že si premohol hriech, diabla aj smrť. Zmieril si nás s nebeským Otcom. Ponúkol si nám nový začiatok. Odpusť nám, že neraz nežijeme život Tvojich detí. Vráť nám radosť zo spasenia. Pomôž nám, aby sme si uvedomovali, ako veľmi potrebujeme byť duchovne vzkriesení, aby sme raz mohli byť vzkriesení k večnému životu, a nie večnému oddeleniu od Teba. Zachráň nás, Pane. Daj , nech sa nám otvoria oči.

Amen.

Teraz sa spoločne pomodlime modlitbu Pánovu:

Otče náš, ktorý si v nebesiach...

6. Pieseň ES 129

7. Záverečné požehnanie

Prijmite požehnanie:
Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás!
Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý!
Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj! Amen.

- . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . –

Milí bratia, milé sestry!

Prajem Vám požehnané, Božou milosťou, Jeho pokojom a láskou naplnené veľkonočné sviatky!

Nech sú plné nádeje a nového začiatku!

                        S úctou
                                                  Božidara Bašková, Vaša administrátorka

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch