Kázne

Domáca pobožnosť na 1.pôstnu nedeľu
( 21. február 2021 )

1. Úvod

V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

2. Odriekanie 10 Božích prikázaní:

Milí domáci, aby sme si všetci pripomenuli Boží zákon, odriekajme spoločne desať Božích prikázaní:

Ja som Hospodin, tvoj Boh ...

3. Pieseň ES 381

4. Vypočujme si spoločne slová epištoly a evanjelia, ako ich máme napísané v Druhom liste Korintským 6,1-10 a v Evanjeliu podľa Matúša 4,1-11:

2K6,1-10:

„ 1  Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste nebrali nadarmo milosť Božiu.  2  Veď On hovorí: V čas príhodný som ťa vyslyšal a v deň spasenia som ti pomohol. Ajhľa, teraz je čas veľmi príhodný; ajhľa, teraz je deň spasenia!  3  Nikomu v ničom nedávame pohoršenia, aby naša služba bola bez hany.  4  Ale vo všetkom sa predstavujeme ako Boží služobníci; v mnohej trpezlivosti, súženiach, nedostatkoch, úzkostiach,  5  ranách, väzeniach, nepokojoch, námahách, bdeniach, pôstoch,  6  čistote, známosti, zhovievavosti, dobrote, Duchu Svätom, nepokryteckej láske,  7  slove pravdy, moci Božej, zbroji spravodlivosti napravo aj naľavo,  8  sláve aj potupe, zlej i dobrej povesti; ako zvodcovia, a predsa pravdiví;  9  ako neznámi, a predsa dobre známi; ako umierajúci, a ajhľa, žijeme; ako karhaní, a predsa neumorení;  10  ako smutní, ale vždy veselí; ako chudobní, a predsa mnohých obohacujúci; ako nič nemajúci, a predsa všetko v moci majúci.“


Mt 4,1-11:

„ 1  Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby Ho diabol pokúšal.  2  Keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí bol postil, nakoniec vyhladol.  3  Tu pristúpil pokušiteľ a povedal Mu: Ak si Syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby!  4  On však povedal: Napísané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích.  5  Nato vzal Ho diabol do svätého mesta, postavil Ho na okraj nástrešia chrámu  6  a povedal Mu: Ak si Syn Boží, zhoď sa; veď je napísané: Anjelom svojim prikáže o Tebe a zachytia Ťa na ruky, aby si si nohu neurazil o kameň.  7  Ježiš mu povedal: Opäť je napísané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha!  8  A zase vzal Ho diabol na veľmi vysoký vrch, ukázal Mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu  9  a povedal Mu: Toto všetko Ti dám, ak padneš a budeš sa mi klaňať.  10  Tu mu povedal Ježiš: Odíď, satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu samému budeš slúžiť!  11  Vtedy Ho diabol opustil, a hľa, pristúpili anjeli a posluhovali Mu.“

AMEN.


5. Na znak toho, že sme vierou prijali počuté slová epištoly a evanjelia, vyznajme spoločne vieru v Trojjediného Pána Boha slovami Apoštolského vyznania:

Verím v Boha Otca všemohúceho...

6. Pieseň ES 112

7. Zamyslenie nad Božím slovom (Žalm 118,21):

„Ďakujem Ti, že si ma vyslyšal a bol si mojou záchranou.“ Amen.


Milí bratia, milé sestry, milí priatelia,

             dovoľte mi, aby som dnešné zamyslenie začala skutočným príbehom veriacej Američanky Joni Eareckson, ktorá ako 17-ročná po skoku do vody ochrnula. Keď sa jej po mnohých rokoch pýtali na to, kto je najviac pomohol, keď jej utrpenie dosiahlo vrchol, odpovedala: “ Po mojom úraze som najväčšmi zo všetkého hľadala lásku... V nemocnici som najviac ocenila návštevy, ktoré prišli vyzbrojené láskou - a časopismi a koláčmi. Ocenila som priateľov, ktorí sa zastavili a pomohli mi napísať list alebo mi priniesli listový papier a obálky. Najväčšmi na mňa zapôsobilo, keď mi priniesli blahoželania k narodeninám, aby som ich mohla poslať niekomu, koho veľký deň sa blíži. Pamätám si na niekoľko dievčat, ktoré sa každý týždeň u mňa zastavili, aby mi upravili nechty. Takíto ľudia mi pomohli najviac. Neboli to skúsení psychológovia. Neboli to duchovní velikáni. Nemali doktoráty ani nepojedli všetku múdrosť sveta. Boli to obyčajní ľudia, akých môžete stretnúť každý deň. Tí mi dali to, čo som potrebovala najviac - Božiu lásku prejavenú činom.“

            To je niečo, čo potrebuje dnešný svet a človek v ňom. To je niečo, čo potreboval svet vždy a v každom čase- prežívať Božiu lásku aj prostredníctvom predĺžených Božích rúk- teda nás, ľudí. Človek v posledných dvadsiatich storočiach však mal a má možnosť prijať aj stelesnenú a dokonalú Božiu lásku - Pána Ježiša Krista. Veľmi dlhý čas židovský národ túžil po Záchrancovi, Mesiášovi. A keď prišiel, málokto Ho spoznal. Prišiel, aby vykonal to, na čo Ho Jeho Otec poslal- aby zachránil hriešneho človeka tým, že obetuje svoj život namiesto neho. Je to vzácna Božia milosť, ktorú nám Boh ponúka, ktorú by sme nemali brať nadarmo a ktorá prišla v pravý čas.

            Aj v dnešnej epištole to apoštol Pavol konštatuje: „ Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste nebrali nadarmo milosť Božiu. Veď On hovorí: V čas príhodný som ťa vyslyšal a v deň spasenia som ti pomohol. Ajhľa, teraz je čas veľmi príhodný; ajhľa, teraz je čas spasenia!“

            Minulou nedeľou sme ukončili vianočný kruh, ktorého podstatou je radosť a vďačnosť za príchod Božieho Syna ako stelesnenej Lásky do nášho sveta. Kresťan však vie, že Ježiš sa nenarodil len preto, aby bol narodený a zostal len malým Dieťaťom. Kresťan vie, že Jeho príchod do tohto sveta mal svoj cieľ a zámer - našu záchranu. A na tento Boží zámer nás upozorňuje veľkonočný kruh, do ktorého sme dnešnou 1.pôstnou nedeľou vstúpili. A tak sa v Božom diele spásy môžeme posunúť o dôležitý krok ďalej. Môžeme si naplno uvedomiť, že dospelý Ježiš po svojom pokrstení nastupuje na cestu, ktorú si dobrovoľne vyvolil a začína ju v púšti –v dobrovoľnom pôste. Na začiatku tohto trojročného náročného obdobia Jeho pôsobenia využíva naplno svoju možnosť Pokušiteľ, ktorý Ho trikrát pokúšal a dokonca sa opieral o slová Písma, ktoré sa nehanbil zneužiť. No Ježiš vo všetkých pokušeniach zvíťazil a nepodľahol. Kráčal ďalej za svojím cieľom.

           Keď sme vystavovaní rôznorodým pokušeniam my, aký postoj zaujímame? Vieme ich vôbec rozoznať? Často sú oblečené do lákavých „obalov“. Nezabudnime, že nech sa deje čokoľvek okolo nás, sme vždy v Božích rukách a na nijaký životný zápas nie sme odkázaní len sami na seba a na svoje sily, ktoré sú v skutočnosti veľmi slabé. Veď Záchranca už prišiel. A my môžeme spolu so žalmistom vyznať:“ Ďakujem Ti, že si ma vyslyšal a bol si mojou záchranou.“

           Nechajme stelesnenú Božiu Lásku vstúpiť do nášho života, odolávajme s Jeho pomocou pokušeniam a staňme sa pre tento svet predĺženými Božími rukami - takými, akými bola obklopená aj Joni z nášho skutočného príbehu.

Amen.


Pomodlime sa:

Drahý Bože, na začiatku pôstneho obdobia k Tebe prichádzame s vďakou za stelesnenú Lásku –Pána Ježiša. Ďakujeme Ti, že si Ho poslal pre našu záchranu. Ďakujeme, za Jeho víťazstvá nad pokušeniami a nad Jeho víťazstvom nad mocou hriechu a smrti. Pomôž nám viac sa spoliehať na Neho, na Jeho pomoc. Pomôž nám hľadieť na všetko, čo nás stretáva, Jeho očami. Používaj si nás ako svoje predĺžené ruky pre tento svet. Chráň nás od myšlienok, slov a činov, ktoré sa Ti nepáčia a zarmucujú Ťa.

Amen.


Teraz sa spoločne pomodlime modlitbu Pánovu:
Otče náš, ktorý si v nebesiach...

6. Pieseň ES 117

7. Záverečné požehnanie

           Prijmite požehnanie:
Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás!
Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý!
Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj! Amen.


-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-


                Milí bratia, milé sestry, milé deti, milí mladí priatelia,

prajem Vám požehnanú prvú pôstnu nedeľu ! Nech nám Pán Boh pomáha víťaziť nad pokušeniami.

                    S úctou
                                                   Božidara Bašková, Vaša administrátorka

 

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch