Kázne

Domáca pobožnosť na 1. nedeľu po Veľkej noci (11. apríl 2021)

1. Úvod

V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

2. Odriekanie 10 Božích prikázaní:

Milí domáci, aby sme si všetci pripomenuli Boží zákon, odriekajme spoločne desať Božích prikázaní:

Ja som Hospodin, tvoj Boh ...

3. Pieseň ES 130

4. Vypočujme si spoločne slová epištoly a aj evanjelia, ako ich máme napísané v Prvom liste Petra 1,3-9 a v Evanjeliu podľa Jána 20,24-29:

1Pt1,3-9:

„Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej: k neporušiteľnému, nepoškvrnenému a nevädnúcemu dedičstvu, odloženému v nebesiach vám, ktorých moc Božia zachováva vieru na spasenie pripravené zjaviť sa v poslednom čase. Veseľte sa z toho, hoci sa teraz ešte, keď treba, na krátky čas aj rmútite pre rozličné pokúšania, aby vaša skúšaná viera, omnoho drahšia ako hynúce, ale ohňom preskúšané zlato, bola vám na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. Nevideli ste Ho, a milujete Ho; ani teraz Ho nevidíte, a veríte v Neho a radujete sa nevýslovnou radosťou plnou slávy, dosahujúc cieľ svojej viery, spasenie duší .“

J20,24-29:

„Tu však Tomáš, jeden z dvanástich, prímenom Dvojča, nebol s nimi, keď Ježiš prišiel. Povedali mu teda ostatní učeníci: Videli sme Pána! Ale on im odpovedal: Ak neuvidím stopy klincov v Jeho rukách a nevložím si prst na miesto, kde tie klince boli, a ruku Mu nevložím do boku, vôbec neuverím. Po ôsmich dňoch zase boli Jeho učeníci dnu; aj Tomáš bol s nimi. A prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám! Potom hovorí Tomášovi. Daj sem prst a pozri sa na moje ruky; daj sem ruku a vlož ju do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš Mu povedal: Pán môj a Boh môj! A Ježiš mu riekol: Pretože si ma videl , uveril si; blahoslavení, ktorí nevideli, a predsa uverili.“                       AMEN.

5. Na znak toho, že sme vierou prijali počuté slová epištoly aj evanjelia, vyznajme spoločne vieru v trojjediného Pána Boha slovami Apoštolského vyznania:

Verím v Boha Otca všemohúceho...

6. Pieseň ES 145

7. Zamyslenie nad Božím slovom (Matúš 8,25.26)

„I pristúpili, zobudili Ho a povedali: Zachráň nás, Pane, hynieme! Odpovedal im: Čo sa strachujete, ľudia malej viery!“ Amen.

 

Milí priatelia, milé sestry, milí bratia!

            V Biblii s aplikáciami pre život, ktorú vydala Medzinárodná biblická spoločnosť, je odpoveď Pána Ježiša preložená takto:“ Prečo sa tak bojíte? Kde je vaša viera?“ Táto otázka zasiahla do živého učeníkov počas búrky na Galilejskom jazere. Bola to situácia, v ktorej by sa určite nechcel nachádzať nikto z nás. Uvedomovať si, že pod loďou je hĺbka 46 metrov a že vlny môžu dosahovať výšku 6 metrov, to nie je veľmi príjemná predstava. Zvlášť, keď tá búrka prišla náhle. Vlastne môžeme povedať, že aj celkom rozumieme strachu učeníkov. Prečo?

           Vieme totiž veľmi dobre, koľko životných búrok vstupuje neraz do našich životov. Vôbec nemusíme byť na hlbokom mori či jazere vo veľmi zlom a nebezpečnom počasí, a napriek tomu prežívame strach , ktorý nás často premáha a oberá nás z rôznych príčin o životné sily. Aj nám preto znejú Ježišove slová ako oprávnená výčitka. V plnej miere si uvedomujeme, že táto biblická situácia nám akosi pripomína aj tú dnešnú, ktorá trvá už vyše roka. Zaskočila nás, zastihla nás nepripravených a je mnoho otázok, ktoré v nás vyvolávajú obavy a strach. A Pán Ježiš sa oprávnene aj nás pýta- kde je vaša viera? Spoliehate sa na skutočnosť , že som v tom s vami, že vás chcem viesť, potešovať, povzbudzovať? Veríte, že váš život je v mojich starostlivých rukách? Alebo sa dávate premôcť obavám a strachu, ktorý vás ničí a oberá o schopnosť kráčať aj v týchto ťažkostiach so mnou?

          Tieto myšlienky určite nechcú zľahčovať veľmi vážnu situáciu. Veď predsa vidíme mnoho bolesti a smútku. Chcú byť len opätovným pozvaním k úprimnému a osobnému vzťahu dôvery k Tomu, ktorý neváhal obetovať svoj život, aby nás zachránil pre večný život. On premohol smrť a ako živý vzkriesený Pán chce byť s nami v každej situácii, nech by bola akokoľvek ťažká a vyčerpávajúca.

          Otázka - kde je vaša viera? - je veľmi naliehavá a aktuálna, pretože nás stavia pred nevyhnutnosť skúmať svoju vieru. Uvedomujeme si to zvlášť v týchto zvláštnych časoch, keď sa nemôžeme osobne stretávať na službách Božích , biblických hodinách, mládeži, detskej besiedke a iných aktivitách, na ktorých bola naša viere posilňovaná a budovaná. Ďalšou otázkou však je, či si to naozaj každý jeden veriaci človek - od dieťaťa až po najstaršieho- uvedomuje v plnej miere. Nie je to mnohým aj jedno? Zvyknúť si na život bez spoločenstva s Bohom a s druhými je predsa veľmi ľahké. Možno to niektorým aj vyhovuje. Koľkým horí v srdci úprimná túžba po čo najskorších možných stretnutiach v spoločenstve? V podstate nás súčasná situácia vedie k skúmaniu a hľadaniu odpovedí na 3 otázky: Aká bola moja viera ? Aká je moja viera? Aká bude moja viera? Blízka či vzdialenejšia budúcnosť nám to ukáže. Odhalí nám pravdu o našom skutočnom vzťahu k Bohu aj cirkvi. Ukáže nám, na akom základe sme stavali a staviame svoj život. Pravdivo odhalí naše skutočné životné priority.

          Téma dnešnej nedele je blahoslavená viera. Všetko , čo sme doteraz spomenuli, vidíme vo svetle 2 perspektív. Tou prvou je, že si plne uvedomujeme, že viera je Boží dar, a nie naša schopnosť. Tou druhou je pozývajúce slovo zo strany nášho Boha: „Budete ma hľadať , a nájdete ma; keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť - znie výrok Hospodinov...“ (Jeremiáš 29,13.14a) .
Hľadajme úprimne Toho, ktorý má moc zmeniť naše životy a prosme Ho o dar viery.

Amen.

Pomodlime sa:

Drahý Pane Ježiši, ďakujeme Ti, že si s nami a nikdy nás neopúšťaš. Naopak, to my sme tí, ktorí na Teba zabúdame a neraz sa Ti vzďaľujeme. Premáha nás potom strach a obavy, naše životné búrky nezvládame. Prosíme Ťa o odpustenie. Pomôž nám viac počítať v našich radostiach aj starostiach a ťažkostiach s Tebou. Daruj nám dar viery. Tak veľmi ho v dnešnom svete potrebujeme. Nedovoľ, aby sme na Teba zabudli.

Amen.

Teraz sa spoločne pomodlime modlitbu Pánovu:

Otče náš, ktorý si v nebesiach...

6. Pieseň ES 132

7. Záverečné požehnanie

Prijmite požehnanie:

Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás!
Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý!
Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj! Amen.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

         Milí bratia, milé sestry, milé deti, milí mladí priatelia,

nech Vás dnešné Božie slovo posilní vo viere a  živote s Bohom uprostred nepokojných dní!

                                   S úctou
                                                             Božidara Bašková, Vaša administrátorka

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch