Kázne

Domáca pobožnosť na 4. adventnú nedeľu
(20. december 2020)

1. Úvod
                                                     V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen


2. Odriekanie 10 Božích prikázaní:


Milí domáci, aby sme si všetci pripomenuli Boží zákon, odriekajme spoločne desať Božích
prikázaní: Ja som Hospodin, tvoj Boh ...

3. Pieseň ES 6


4. Vypočujme si spoločne slová epištoly a evanjelia, ako ich máme napísané v  Liste Filipským 4,4-9 a v Evanjeliu podľa Jána 1,19-28:

 

AMEN.

Fil 4,4-9:

„Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko! O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné! Čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli na mne, to čiňte. A Boh pokoja bude s vami.“


J 1,19-28:

„ A toto je svedectvo Jánovo, keď židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levítov, aby sa ho spýtali: Kto si ty? Vyznal a nezaprel.
Vyznal: Ja nie som Kristus. I spýtali sa ho: Čo teda? Si Eliáš? Povedal: Nie som. Či si prorok? Odpovedal: Nie! Povedali mu teda: Tak kto si? Aby sme dali odpoveď tým, ktorí nás poslali: čo hovoríš sám o sebe? A on povedal: Ja som hlas volajúceho na púšti: Vyrovnávajte cestu Pánovi, ako povedal prorok Izaiáš. A poslovia boli z farizejov; opýtali sa ho teda: A tak, prečo krstíš, keď nie si Kristus, ani Eliáš, ani prorok? Ján im povedal: Ja krstím vodou, ale medzi vami stojí Ten, ktorého vy nepoznáte. Ten, čo prichádza po mne, a ja nie som hoden rozviazať Mu remienky na obuvi. Toto sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.“


5. Na znak toho, že sme vierou prijali počuté slová epištoly a evanjelia, vyznajme spoločne vieru v Trojjediného Pána Boha slovami Apoštolského vyznania:
Verím v Boha Otca všemohúceho...

6. Pieseň ES 30


7. Zamyslenie nad Božím slovom (Filipským 4,4.5b)


„Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: Radujte sa! Pán blízko!“

                                                                               Amen.

Milé sestry, milí bratia, milí priatelia!

                 Jedno staré latinské príslovie hovorí: Quot capita, tot sententiae, tzn.: Koľko hláv, toľko mienok. Platnosť týchto dávnych slov si plne uvedomujeme v mnohých oblastiach života aj v dnešnej dobe. Jednou z tých oblastí môže byť aj téma radosti, konkrétne- premýšľanie o tom, čo spôsobuje človeku radosť. Pôvod či dôvody radosti môžu byť naozaj rôznorodé. Niekoho napĺňa radosťou, keď má dostatočne napĺňané materiálne potreby, iného zase poteší, keď sa dieťa dostane na vysnívanú školu, žiaci a študenti majú radosť z úspešnej písomky či skúšky. Je mnoho ľudí, ktorí majú úprimnú radosť z vyliečenia z vážnej choroby, z narodenia dieťaťa a pod. Niektoré dôvody pre radosť sú povrchné, iné však zase hlboké.


               Je však ešte iná radosť. Hovorí o nej apoštol Pavol v prečítaných biblických slovách: “Radujte sa v Pánovi vždy!“ Zdrojom tej radosti je samotný Pán Ježiš . Pravá radosť pramení z Jeho osobného poznania, ako aj z toho, že sa za každých okolností dokážeme z Jeho prítomnosti v našom živote radovať. Veď si len priznajme, že je oveľa jednoduchšie radovať sa, keď sa nám darí, keď sme v poriadku a prežívame len samé pozitívne skutočnosti. Oveľa ťažšie už je- prejavovať radosť vtedy, keď okolnosti života nie sú priaznivé a keď sa nám zdá, že sa všetko akosi komplikuje a nám sa nedarí podľa našich predstáv.

               Životné okolnosti, v ktorých sa apoštol nachádzal pri písaní listu, neboli vôbec jednoduché. Nachádzal sa vo väzení v Ríme. A to nie je miesto, na ktorom má človek dôvod prežívať radosť. No on si touto ťažkou skúsenosťou nedal vziať radosť a píše aj z takéhoto miesta kresťanom v macedónskom meste Filipis list , plný radosti a povzbudenia. K cirkevnému zboru vo Filipis ho viazalo priateľské puto. Počas svojej druhej misijnej cesty tu okolo roku 50 po Kr. spolu so Sílom, Timoteom a Lukášom založili prvý kresťanský zbor na európskom kontinente. Filipskí kresťania boli voči Pavlovi veľmi starostliví . To, ako žili, bolo pre neho veľkým povzbudením. Celý list Filipským sa nesie v duchu radosti, a to aj napriek zlej Pavlovej situácii. K tomuto postoju a prístupu chce Pavol povzbudiť filipských kresťanov- nedať si okolnosťami zobrať radosť, ktorej zdrojom je Ježiš Kristus. A vzhľadom na jeho okolnosti to bolo mocné a presvedčivé svedectvo. Tieto jeho slová sú však určené aj nám.

            Témou dnešnej nedele je: Radostné posolstvo o blížiacom sa Pánovi. Aj Pavol píše „Pán blízko!“ Uvedomujeme si, že sa nachádzame vo vrcholnom advente. Tešíme sa, že si budeme pripomínať Jeho príchod do nášho sveta. No zároveň vnímame tú nesmierne ťaživú situáciu , ktorá je všade okolo nás. Sme smutní, že vianočné sviatky nebudeme môcť po prvýkrát sláviť v chráme Božom. Uvedomujeme si však zároveň aj zodpovednosť, ktorú máme jedni za druhých. Veríme a dúfame, že to budú zároveň aj poslednýkrát takto prežívané vianočné sviatky. Nedajme si vonkajšími okolnosťami zobrať vnútornú radosť. Dokonalú radosť nám dáva Pán Ježiš, ktorý žije v nás. Pri Jeho druhom príchode- lebo presne na toto upozorňujú slová „Pán blízko!“- budeme môcť túto radosť prežiť v plnosti. Pretože Ten, ktorý je v nás, zavŕši zámer, ktorý má s nami.

            Nezabudnime na Pavlove slová: „ Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: Radujte sa ! Pánblízko!“ Skúsime to?

Amen.


Pomodlime sa:

Ďakujeme Ti, Pane za dar radosti. Tak málo ju dokážeme prežívať. Uvedomujeme si, že nás o ňu oberajú mnohé okolnosti života. Odpusť nám to, prosíme. Daj nám vnútornú radosť, ktorej zdrojom si Ty. Si súčasťou nášho života. Nedovoľ , aby sme sa dali tým, čo je okolo nás, znechutiť a obrať o vnútornú radosť. Ďakujeme Ti za to, že si sa rozhodol vstúpiť do nášho sveta a života. Daj, prosíme, aby sme Ťa mohli privítať s úprimnou radosťou a potom v nej žiť v dobrom aj v zlom.

Amen.


Teraz sa spoločne pomodlime modlitbu Pánovu:
Otče náš, ktorý si v nebesiach...

8. Pieseň ES 5


9. Záverečné požehnanie


           Prijmite požehnanie:
Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás!
Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý!
Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj! Amen.


-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Milí bratia, milé sestry v cirkevnom zbore v Topoľčanoch, prajem Vám aj Vašim rodinám požehnanú 4. adventnú nedeľu !
Nech je napĺňaná tou pravou a zmysluplnou radosťou.

S úctou
Božidara Bašková, administrátorka

Do Vašej pozornosti dávam reláciu Televízny posol, ktorú dnes bude vysielať Dvojka o 15.05.

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch